Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Стадион „Локомотив“ в Русе вече се стопанисва от ОП „Спортни имоти“

Общинският съвет гласува с 30 гласа „За“, 14 „Против“ и 3 „Въздържал се“, с което Община Русе отказва да удължи срока на действащия от 2006 г. договор за концесия на стадион „Локомотив“.

Концесионният обект е предоставен за осъществяване на тренировъчна и състезателна дейност, културни мероприятия и организиране на съпътстваща инфраструктурата дейност за срок от 15 години на „АРИСТОН-С“ ООД, като договорът изтича на 15 февруари т.г.

При подписване на договора концесионерът е заплатил еднократно концесионно възнаграждение в размер на 3000 лева. За предоставеното концесионно право концесионерът дължи годишно концесионно възнаграждение не по-малко от 2000 лева, което ежегодно се коригира с положителната стойност на индекса на инфлацията за предходната година, обявен от Националния статистически институт.

За 2020 г. е заплатено годишно концесионно възнаграждение в размер на 3150,68 лв., а общо за целия период на договора Община Русе е получила 43 746,17 лв. от „АРИСТОН-С“ ООД.

Съгласно договора „АРИСТОН-С“ ООД има задължение да извърши за срока на концесията минимум инвестиции на обща стойност 250 000 лева, като за първите пет години сумата трябва да е не по-малка от 144 600 лв. През първите 5 години концесионерът е реализирал инвестиции в размер на 298 720,27 лева.

В Община Русе е получено искане за удължаване на срока на концесията с още 5 години, но без да са посочени конкретни аргументи за това. Всъщност писмото към Община Русе съдържа две изречения, като няма приложени документи към него. И нещо повече – никъде не се посочват бъдещи намерения за развитие и стопанисване на стадион „Локомотив“ или за създаване на условия за задоволяване на потребностите на населението от спортни и атракционни дейности. Липсват и идеи за увеличаване броя и качеството на предлаганите спортни услуги за различни видове професионален и масов спорт в Русе.

С решението на Общинския съвет стадион „Локомотив“ – един от емблематичните за града, остава без концесионер от средата на м. февруари.

По време на заседанието на постоянната комисия по младежта и спорта някои общински съветници изразиха притеснения относно поддържането на спортния терен.

Проф. Михаил Илиев припомни лошото състояние на стадиона преди години и вложените в него близо 300 хил. лв. инвестиции. Отделно децата и отборите, които тренират там към момента, ще останат без място, на което да провеждат своите тренировки и спортни занимания.

Според Иван Григоров най-добрият вариант е стадионът да стане притежание на ОП „Спортни имоти“

Евгени Игнатов също се включи в дебата, като сподели, че през 2006 г. той самият е участвал в комисията, отдала стадион „Локомотив“ на концесия на „АРИСТОН-С“ ООД. Според него усилията са били насочени към изграждането на нови игрища, тяхната поддръжка, както и създаването на детско-юношеска школа.

В крайна сметка единодушно се прие, че е необходима по-добра и силна обосновка за концесионното ползване на стадиона.

Окончателният вариант за стопанисване на спортен комплекс „Локомотив“ може да бъде предложен след изтичане на договора за концесия и приемо-предаване на обекта.