Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение на Община Русе

На територията на Община Русе е предвидено да се реализира инвестиционно предложение: „Изграждане на кораборемонтен пристан, състоящ се от преходна рампа и плаващ понтон”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.555 по кадастрална карта на гр. Русе, с възложител: „Ривър сервиз” ЕООД.

За предложението е завършена процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.91/2002г., изм. и доп. ДВ, бр.77/2005г.). Решението е, че не подлежи на ОВОС.

Подробна информация относно мотивите за решението може да се намери в сградата на РИОСВ – Русе в срок 14 дни от датата на издаване на решението.