Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с решение № 64, прието с протокол №6 от 13.02.2008 г. Общински съвет – Русе кани неправителствени организации (НПО), чийто предмет на дейност е на територията на Община Русе, да подадат заявления за членство и участие в дейността на Обществения съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция (ОСУРЕ).

Дейността на Съвета се основава на принципите на доброволност на участието, равнопоставеност, партниране, прозрачност и законност. Съветът ще е консултативен орган към Община Русе по въпросите на устойчивото развитие и евроинтеграционните процеси и ще се състои от 17 члена (5 специалисти от общинска администрация, 5 общински съветници, 5 представители на гражданското общество и двама – на академична общност).

Желаещите да излъчат свои представители организации е необходимо да предоставят до 26.02.2008 г. в канцеларията на Общинския съвет (Община Русе, ет. 3, стая 304) следните документи:

Копие за регистрация на НПО, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ);
Копие от удостоверение за вписване в регистъра към Министерството на правосъдието, съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗЮЛНЦ (ако е регистрирана в обществена полза);
Писмо, изразяващо желанието на НПО да участва в процедурата за избор на представители на организацията;
Кратко описание на дейността на неправителствената организация по проекти, свързани с устойчивото развитие и европейската интеграция, както и участието на предлаганото лице в тях.