Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

СЪОБЩЕНИЕ

Общински съвет-Русе ще продължи да осъществява контролиращата си функция върху дейността на общинските предприятия и през мандата 2007-2011 г. чрез експерти, наречени контрольори. Специалистите ще бъдат избирани не на партиен принцип, а на база професионални умения и личностни компетенции, които да способстват оптимизиране развитието на предприятието.

Експертите ще упражняват контрол в следните общински предприятия:

* “Паркстрой” ЕООД;
* “Обреден дом” ЕООД;
* “Хляб и хлебни изделия” ЕООД;
* “Изкуство” ЕООД;
* “Общински пазари” ЕООД;
* „Градски транспорт” ЕООД;
* “ДКЦ 1” ЕООД;
* “ДКЦ 2” ЕООД;
* “Медицински център – 1 – Русе” ЕООД;
* “Стоматологичен център 1” ЕООД;
* “Областен диспансер за психични заболявания със стационар” ЕООД;
* „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар” ЕООД;
* “Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар” ЕООД;
* “Областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД;
* “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1” ЕООД.

Кандидатите за тези длъжности е необходимо да отговарят на следните изисквания:

* Образование – висше;
* Опит в дейността на фирмата, за която се кандидатства;
* Кандидатът да не извършва дейности и да не участва в органи на управление на дружество, което извършва дейности конкурентни на общинското предприятие.

Необходими документи:

o Автобиография;
o Мотивационно писмо с кратка примерна концепция за потенциалния принос на кандидата към дейността на фирмата;
o Копие от документите за завършено образование и придобита професионална квалификация;
o Свидетелство за съдимост;
o Декларация от кандидата, че не е управител или член на управителен контролен орган на държавни или общински еднолични търговски дружества;
o Кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 20, т. 2 от Наредба № 9 на Общински съвет Русе;
o Препоръки.

Документи ще се приемат в канцеларията на Общинския съвет (Община Русе, ет. 3, стая 304) до сряда, 05.03.2008 година.