Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Търговски дружества с участие на Община Русе в капитала

С положителен финансов резултат приключват 6 от общо 8-те търговски дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала.

Съгласно данните от финансовите отчети, със загуба за 2020 г. приключват „Арена Русе“ АД – 49% и „Българска стокова борса“ АД – 1,067%, докато „Водоснабдяване и канализация“ ООД – 32%, „Сплендид“ АД -50%, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – 11,06%, „Агропродукт“ АД – 25%, „Нова Деница“ АД – 3,81% и „Обединена Българска Банка“ АД – 0,000128% приключват отчетния период с положителен финансов ресурс.

Съгласно решения на Общите събрания, дружествата не разпределят дивидент и осчетоводяват положителния финансов резултат за 2020 г. като неразпределена печалба, за попълване на фонд „Резервен“ или за покриване на загуби от предходни години.

През изминалия месец е постъпило е заявление за закупуване по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол на притежаваните от Община Русе 101 940 броя поименни акции (50%) с право на глас от капитала на „Сплендид“ АД.

„Сплендид“ АД е акционерно дружество с предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, туристически услуги и е с регистриран капитал 203 880 лева, разпределен в 203 880 броя поименни акции с номинал 1 лев всяка. Община Русе притежава 50% от акциите на дружеството, а собственик на другите 50% от капитала е „Финансова компания (ФИН КО)“ АД, София. Община Русе е придобила собствеността върху акциите при учредяването на „Сплендид“ АД през 1996 г., след като е апортирала в неговия капитал недвижимо имущество – сграда-хотел, ресторант, хотелски бар в приземния етаж на хотела, пералня извън основната сграда.

Намеренията на Община Русе са да откаже закупуването на пакета акции на „Финансова компания“ АД, като не възразява акциите да бъдат продадени на трето лице купувач, както и че Община Русе също може да прекрати участието си в „Сплендид“ АД, като стартира процедура по продажба на своите акции по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. За започването на процеса по продажба на акциите по реда на ЗПСК е необходимо Годишният план за приватизация на общинска собственост през 2021 г. да бъде допълнен и да се открие процедура за приватизация на общинското участие в капитала на „Сплендид” АД.

Предстои в Общинския съвет да бъде депозирано предложение, в което ще бъдат определени условията за продажбата на участието на Община Русе в капитала на дружеството.