Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Увеличава се капацитетът на работещите в „Социално предприятие – обществена трапезария“ в Русе

Енчо Енчев – зам.-кмет по хуманитарни дейности

Увеличава се численият състав на персонала от „Социално предприятие – обществена трапезария“ в Русе.

Със създаването на социалното предприятие е осигурена заетост на 12 лица от рисковите групи – хора с увреждания, самотни родители, многодетни майки, лица от етнически малцинствени групи, дълготрайно безработни на социално подпомагане, като се подкрепи процеса на тяхната социализация и възстановяване на трудовите навици и е осигурен подкрепящ квалифициран персонал от 5 лица: управител, счетоводител, главен готвач, домакин и калкулант.

Общо 17 броя численост на персонала.

Целевата група, като потребители са 110 лица от уязвими групи. Основната дейност в трапезарията е насочена към осигуряване на топла храна на специфични уязвими групи население на територията на общината: възрастни, самотно живеещи хора, лица с увреждания и други групи в риск от социална изолация.

В Община Русе постъпи доклад от Мариан Димитров – директор на ОП СПОТ, с която се предлага да бъде увеличена числеността на персонала на предприятието. Посочените причини са свързани с увеличаване на обема на работата в предприятието.

След въвеждане на извънредната епидемична обстановка след 01.05.2020 г. средствата за финансиране по предоставяне на топъл обяд се осигуряват по проектното предложение с предоставената възможност на Община Русе да кандидатстване и да получи финансиране по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“, съгласно утвърдена със Заповед РД01-209 от 27.03.2020 г. на министъра на труда и социалната политика. Сключен е договор между Община Русе и Агенция социално подпомагане за период от 01.05.2020 г. до 19.06.2020 г. Подписани са и два анекса за удължаване периода на договора съответно до 24.07.2020 г. и до 31.08.2020 г. В този период от време 250 лица от целевите групи ежедневно получават топъл обяд в разкритата и функционираща обществена трапезария.

Общинските съветници взеха решение и приеха ОП „Социално предприятие -обществена трапезария“ да увеличи числения състав с 3 щатни бройки – 1 бр. „помощник готвач“ и 2 бр. „работник кухня“,  считано от 01.10.2020 г.