Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 233 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 52, ал. 3 и 4 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

 1. Приема нов Правилник за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Комунални дейности – Русе“, както следва:

П Р А В И Л Н И К

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.  1. (1)  Този правилник се приема на основание чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост и урежда осъществяването дейността на Общинско  предприятие “КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ”, наричано по-нататък за краткост в настоящия правилник „Общинското предприятие“.

(2) Общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.

(3) Общинското  предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Русе в рамките на предоставените му правомощия.

(4)  Общинското  предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия правилник, в съответствие с изискванията на действащото законодателство и решенията на Общински съвет – Русе.

Чл.  2.  Седалището и адресът на управление на ОП „Комунални дейности“ е гр. Русе, ул. “ Котовск” № 4, ет.2.

Чл. 3. Общинското  предприятие притежава собствен печат.

Чл.4.  Общинското  предприятие се създава, преобразува и закрива с решение на Общинския съвет, на основание чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

Чл. 5. Общинското  предприятие е създадено за неопределен срок.

РАЗДЕЛ II

ПРЕДМЕТ  НА  ДЕЙНОСТ

Чл. 6. ОП “КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ”  има за предмет следните дейности:

 • Изграждане, поддържане и ремонт на общински пътища, улици, тротоари и благоустроени терени; 
 • Изграждане, поддържане и ремонт на улично и парково осветление;
 • Изграждане, поддържане и ремонт на светофарни уредби;
 • Поддържане на общинска кабелна мрежа за радиоразпръскване;
 • Изграждане, поддържане и ремонт на системи за видеонаблюдение и осъществяване на мониторинг;
 • Изпълнява приетите и одобрени от Кмета на Община Русе решения на комисията по организация и безопасност на движението /КОБД/, в обхвата на дейността си;
 • Извършва и поддържа временна организация на движението /ВОД/, възложена от компетентните органи;
 • Извършване на услуги със специализирана строителна механизация и автотранспорт, други машини и съоръжения;
 • Полагане и поддръжка на хоризонтална пътна маркировка;
 • Производство, монтиране и поддържане на средства за вертикална пътна сигнализация;
 • Монтиране, поддържане и ремонт на  пътни предпазни и ограничителни съоръжения;
 • Ремонт и поддържка на общински сграден фонд – жилищни и нежилищни обекти;
 • Контрол и стопанисване на материално – техническата база;
 • Осъществяване на организация и контрол на дейността по прилагане на утвърдената организация на паркиране и таксуване в паркингите и зоните за платено паркиране– общинска собственост;
 • Принудително отстраняване /репатриране/ на неправилно паркирани автомобили със специализирано превозно средство до определени за целта паркинги;
 • Организира и осъществява блокиране колелата на неправилно паркирани автомобили с технически средства (скоби) за принудително задържане на автомобили, чиито водачи не са заплатили таксата за платено паркиране;
 • Изпълнение на програми за овладяване популацията на безстопанствени животни на територията на Община Русе.

      Чл. 7. Определеният предмет на дейност на Предприятието може да се изменя с решение на Общински съвет – Русе.

РАЗДЕЛ III

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

            Чл. 8.  ОП “КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ”  се ръководи и представлява от Директор.

Чл. 9. Кметът на Община Русе назначава, след провеждане на конкурс Директора на Общинското  предприятие и сключва индивидуален трудов договор с него за срок от 3 /три/ години, като урежда трудовите правоотношения, съгласно Кодекса на труда.

Чл. 10. Директорът на Общинското  предприятие е второстепенен разпоредител с бюджет.

Чл. 11. Директорът организира и управлява дейността на предприятието, съгласно действащото законодателство, решенията на Общинския съвет и заповедите на Кмета на Общината.

Чл. 12. За осъществяването на своите правомощия Директорът на общинското предприятие издава заповеди.

Чл.13.  При осъществяване на дейността на Общинското  предприятие Директорът:

 • Назначава, преназначава, освобождава и налага дисциплинарни наказания на работниците и служителите на общинското предприятие, съгласно Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове към него.
 • Контролира цялостната дейност на предприятието;
 • Управлява предоставеното на Предприятието общинско имущество ефективно и с грижа на добър стопанин;
 • Организира изготвянето, актуализирането и представянето на проект на бюджетна сметка за съответната година;
 • Разходва средствата в рамките на утвърдения с Решение на Общински съвет – Русе бюджет за дейността.
 • Изпълнява всички задължения на второстепенен разпределител с бюджетни средства;
 • Разработва и дава предложение за подходяща административно–управленска структура и разписание на длъжностите.
 • Разработва Правилник за вътрешния ред на Общинското  предприятие, в който се съдържат специфични разпоредби за организацията на дейността му, Вътрешни правила за организация на работната заплата, длъжностно разписание, поименно разписание на длъжностите на Предприятието и ги представя за утвърждаване от Кмета на Община Русе.
 • Разработва и утвърждава длъжностни характеристики на персонала.
 • Няма право да сключва договори с трети лица, освен граждански договори за дейности по поддръжката, за които няма съответен специалист, след съгласуване с Кмета на Община Русе.
 • Представлява предприятието пред държавни и общински органи и институции, съдебни органи, банки, както и физически и юридически лица;

 Чл. 14. Директорът на Общинското  предприятие е на пряко подчинение на Кмета на Общината.

РАЗДЕЛ IV

СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Чл. 15. (1)  ОП “КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” има следната организационно – управленска структура /Приложение № 1/ в съответствие с утвърдения му от Общински съвет – Русе числен състав:

1. Директор;

2. Зам. директор;

3. Главен инженер;

4. Отдел „Финансово стопански дейности“;

5. Отдел “ Контрол и стопанисване на материално – техническата база“

6. Отдел „Благоустройство и строителство;

7. Отдел „Пътна сигнализация и улично осветление“;

8. Отдел „ Административни дейности и вътрешен контрол“;

9. Отдел „Видеонаблюдение и общинска кабелна мрежа“;

10. Отдел „Платено паркиране и репатриране“;

11. Отдел „Общински приют за безстопанствени животни“.

 (2) Общият числен състав на Общинското  предприятие е 164 щатни бройки.

 (3) Щатното разписание на Общинското  предприятие представлява подробна структура с посочване на длъжностите и числения състав за отделните дейности. То се утвърждава от Кмета на Община Русе в рамките на утвърдения числен състав на предприятието, при съобразяване с гласувания за дейността на предприятието бюджет. Промените в щатното разписание се извършват от Кмета на Община Русе, по предложение на директора на предприятието.

РАЗДЕЛ V

ФИНАНСИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТЧЕТНОСТТА И КОНТРОЛ

НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.

Чл.16. Дейността на ОП “КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” се финансира от бюджета на Община Русе, местни дейности по пълна бюджетна класификация за текущата бюджетна година.

Чл. 17. Общински съвет – Русе приема бюджетната сметка и отчета на Общинското  предприятие.

Чл.18 Общинското предприятие изготвя справка за необходимите му бюджетни средства за следващата година, която е неразделна част от бюджета на Община Русе и се утвърждава от Общинския съвет – Русе. За база се вземат фактическите разходи за:

 • Възнаграждения и осигуровки ;
 • Издръжка – стоки, материали, горива, ел. енергия, вода, външни услуги и други;
 • Текущ ремонт и поддръжка на материалната база – сгради, машини и транспортни средства;
 • Допълнителни и съпътстващи дейности.

Чл.19. (1) Бюджетните средства се използват само по предназначение, съгласно одобрения от Общински съвет бюджет на Общинското предприятие за съответната година.

(2) Промени в одобрения бюджет се извършват по решение на Общински съвет и от Кмета на общината в рамките на дадените му правомощия

Чл.20. Предварителният контрол по изпълнение на утвърдения бюджет се осъществява от финансов контрольор в Община Русе.

Чл.21. Цялостният контрол по изпълнение дейността на Общинското предприятие “се осъществява от Кмета на Община Русе или упълномощен със заповед на Кмета на Община Русе, заместник – кмет.

Чл.22. Общинското предприятие осъществява счетоводната си дейност, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и утвърдената счетоводна политика на Община Русе.

Чл.23. Разходите на Общинското предприятие са в рамките на утвърдения годишен бюджет.

Чл.24. Всички разходи на Предприятието се реализират по Единната бюджетна класификация на разходите по бюджета на Община Русе.

Чл.25. Общинското предприятие реализира финансови средства от дейността си, които подлежат на внасяне изцяло в приход на общинския бюджет.

РАЗДЕЛ VI

МАТЕРИАЛНА БАЗА

Чл.26. ОП “КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” извършва дейността си с предоставеното му за управление, с решение на Общински съвет Русе, общинско имущество.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият правилник се приема на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост.

§ 2 С настоящия Правилник се отменя приетия с  Решение № 124, прието с протокол № 8 от 22.03.2012 г. на Общински съвет – Русе, Правилник  за организацията, дейността и управлението на общинско предприятие „Комунални дейности“, ведно с всички негови допълнения и изменения..

§ 3. За неуредените в този Правилник случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България и актовете на Общински съвет – Русе.

§ 4. Чл. 5, ал. 3 от Правилника за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност“ придобива следната редакция: „Числения състав на звеното е 110 служители.“

§ 5. Настоящия Правилник е приет с Решение № 233/31.07.2020 г. на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)