Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси, което ще се проведе на 15.03.2021 г. от 13:30 часа в заседателната зала на общината, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л.408 Финален доклад-отчет за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе за периода 2014-2020 г.
  2. К.л.409 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2020 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.
  3. К.л.410 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе
  4. К.л.428 Годишен отчет за 2020 г. за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Русе 2017-2020 г.
  5. К.л.429 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2021 година
  6. К.л.430 Приемане на бюджетна прогноза 2022 – 2024 г. – местни дейности на Община Русе и приложения
  7. К.л.433 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2020 г. 
  8. К.л.434 Приемане на бюджет, насоки за работа и работна програма на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2021 г.  
  9. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Росица Георгиева/