Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Териториално устройство и строителство, което ще се проведе нa 17.01.2023 г. от 15:30 часa в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л.№ 1099 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2023 г.
 2. К.л.№ 1101 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
 3. К.л.№ 1102 Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища”
 4. К.л.№ 1103 Кандидатстване на Община Русе по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“
 5. К.л.№ 1106 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.177.94, местност „Люляците 1 и 2“, землището на гр. Русе, община Русе
 6. К.л.№ 1107 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.169.586 находящ се в местност „Гълъбец“, землището на гр. Русе, община Русе
 7. К.л.№ 1108 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе на ел. кабел НН до ПИ 63427.169.683 в м. „Гълъбец“, землище на гр. Русе
 8. К.л.№ 1109 Одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план на комуникационно – транспортен план към обект „Складово-търговски комплекс“ в ПИ 63427.299.5 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе
 9. К.л.№ 1110 Одобряване на ПУП – План за улична регулация от о.т. 10630 до нова о.т. 20, изменение на кв. 1003, план за регулация на ПИ 63427.8.313 и изменение на план за регулация на УПИ IV-за инж. техн. инфраструктура в кв. 1000, Източна промишлена зона по плана на гр. Русе
 10. К.л.№ 1111 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе на 2 бр. ел. кабел за присъединяване на ФЕЦ в ПИ 63427.10.1806 в м. „Арнаут дере“, землище на гр. Русе към електропреносната мрежа на „ЕРП Север“ АД
 11. К.л.№ 1112 Отказ от даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.183.15 находящ се в местност „Над линията“, землището на гр. Русе, община Русе
 12. К.л.№ 1113 Отказ от даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.183.13 находящ се в местност „Над линията“, землището на гр. Русе, община Русе
 13. К.л.№ 1114 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.180 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Касева чешма“, гр. Русе
 14. К.л.№ 1115 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“
 15. К.л.№ 1116 Стартиране на конкурсна процедура за избор на Обществен посредник на територията на Община Русе
 16. К.л.№ 1118 Годишен отчет за третата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2019-2023 г.
 17. К.л.№ 1119 Поемане на дългосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Русе
 18. К.л.№ 1124 Одобряване на ПУП – изменение на план за улична регулация от О.Т. 8865 до О.Т. 7177 и изменение на план за регулация на УПИ I-за озеленяване, спорт и жил. строителство в кв. 640 по плана на гр. Русе
 19. К.л.№ 1125 Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 година
 20. К.л.№ 1127 Съгласие за продажба на общински терен от 13 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XVIII-1059, в кв. 54 по регулационния план на с. Червена вода, Община Русе
 21. К.л.№ 1128 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 17 кв.м., които да се придадат към УПИ V – 1404А, в кв. 87 по регулационния и кадастралния план на с. Червена вода, община Русе
 22. К.л.№ 1129 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IX-1721 в кв. 106 по регулационния план на село Николово, Община Русе
 23. К.л.№ 1130 Продажба на сграда №100.226.1 – частна общинска собственост, с адрес: с. Ястребово, ЕКАТТЕ: 87700, кв. 15, Община Русе, построена в поземлен имот – частна собственост, по реда на чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 33 от ЗС
 24. К.л.№ 1131 Съгласие за продажба на общински терен от 67 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ II-92 в кв. 69 по регулационния и кадастрален план на с. Сандрово, Община Русе
 25. К.л.№ 1132 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ II-149 в кв. 7 по регулационния план на село Просена, Община Русе
 26. К.л.№ 1133 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ в гр. Мартен, Община Русе, Област Русе, с площ 793 кв.м, по реда на чл.35, ал. 3 от ЗОС
 27. К.л.№ 1134 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Бъзън, Община Русе, ул. „Васил Левски“ №8, по реда на чл.35, ал. 1 от ЗОС
 28. К.л.№ 1135 Съгласие за продажба на общински недвижими имоти, представляващи придаваеми терени по улична регулация, с площ от 75.43 кв.м. и 132.44 кв.м, които да се придадат към УПИ IV-70, в кв. 5 по застроителния и регулационния план на село Ястребово, община Русе
 29. К.л.№ 1136 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на шест броя гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, ж.к. „Дружба 2“.
 30. К.л.№ 1137 Одобряване на бизнес програма на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе за периода 2022-2026 г. във връзка с изискванията на чл. 25, т.1 и чл. 57, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия
 31. К.л.№ 1140 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в землището на гр. Русе, м. „Гърков дол“
 32. К.л.№ 1142 Поемане на дългосрочен дълг от Община Русе, за обезпечаване на договор с гарантиран резултат (ЕСКО) за проектиране, доставка и внедряване на система за външно изкуствено осветление в град Русе, кв. Средна кула и кв. Долапите.
 33. К.л.№ 1143 Решение за даване на съгласие Община Русе да осигури съфинансиране за проектно предложение по процедура по „Дейност 1: Изграждане на младежки центрове (в областни градове)” по Националния план за възстановяване и устойчивост
 34. К.л.№ 1144 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе и неговите комисии за периода юли 2022 г. – декември 2022 г.
 35. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Иван Иванов /