Решения от мандат 2011-2015 г

РЕШЕНИЕ № 1495 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение „Валоризация на общото местно и европейско нематериално културно наследство чрез интерактивен музей“ по Програма … подробно “РЕШЕНИЕ № 1495 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1511 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

1. Определя г-жа Ани Георгиева Венкова – главен експерт в отдел „Обществено здраве“ към Дирекция „Здравни и социални дейности“, за представител на Община Русе … подробно “РЕШЕНИЕ № 1511 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1479 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 ЗОС, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 30 от Наредба № 1 на ОбС Русе за общинската … подробно “РЕШЕНИЕ № 1479 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1496 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение „Създаване на общ център и база данни за управление на риска и територията по … подробно “РЕШЕНИЕ № 1496 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1480 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 6 и чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 6, ал. 1 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост и … подробно “РЕШЕНИЕ № 1480 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1497 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Подкрепя проект по програма INTERREG V – A Румъния – България – „Зелени туристически коридори за два трансгранични национални парка – Парк Русенски Лом и Парк Комана“.
2. Дава принципно съгласие за реализиране на … подробно “РЕШЕНИЕ № 1497 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1481 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 и ал. 4 от ЗОС, чл.44, ал.2 и ал.4 от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, заявление, наш вх. №48-17-5 от 14.08.2015 г. от Областния съвет на Български Червен Кръст – Русе, допълнено на … подробно “РЕШЕНИЕ № 1481 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1498 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. … подробно “РЕШЕНИЕ № 1498 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1482 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 44, ал. 4 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и заявление с вх. № 36-137-3/14.08.2015 г., Общинският съвет реши:… подробно “РЕШЕНИЕ № 1482 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1499 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

  На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. … подробно “РЕШЕНИЕ № 1499 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”