Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения от мандат 2011-2015 г

РЕШЕНИЕ № 1481 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 и ал. 4 от ЗОС, чл.44, ал.2 и ал.4 от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, заявление, наш вх. №48-17-5 от 14.08.2015 г. от Областния съвет на Български Червен Кръст – Русе, допълнено на …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1481 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1482 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 44, ал. 4 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и заявление с вх. № 36-137-3/14.08.2015 г., Общинският съвет реши:…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1482 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1483 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общинския съвет реши:

1. Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на вещи – общинска собственост, придобити по проект „Развитие на културно-исторически …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1483 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1484 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:

І. Приема бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – Приложение №8 от Указанията на Министерство на …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1484 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1485 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:

І. ПРИХОДИ – държавни дейности
Неданъчни приходи
§3612 „Получени други застрахователни обезщетения“ +1 322лв.
ОУ „Ангел Кънчев“ +42лв.
СОУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“ +1 280лв.
§3619 …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1485 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1486 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.40 ал.1 от Постановление № 8 от 16 януари 2015 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015г., Общинският съвет реши:

Утвърждава допълване на Приложение №17 Списък на лицата и …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1486 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1488 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 и т. 14, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, т. 7 и 8 от Раздел IV на УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“, както и с чл. 4, ал.1 …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1488 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1489 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка с § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Постановление № 208/10.08.2015 г. на Министерския съвет, Стратегията за …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1489 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1490 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 59, чл. 61, ал. 1 и 2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Одобрява подписаните споразумения за сътрудничество за реализацията на Проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1490 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”