Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения от миналия мандат

РЕШЕНИЕ № 1439

РЕШЕНИЕ № 1439
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 10, ал.4 и чл.44 от ЗНП, във връзка с чл.12 от Наредба №1, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се проведе конкурс за отдаване под наем на част от двора …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1439”

РЕШЕНИЕ № 1440

РЕШЕНИЕ № 1440
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.57, ал.1от ЗУТ, чл.14, ал.7 от ЗОС; чл.12, ал.ал.1 и 2 от Наредба №1; чл.5 и чл.21, ал.3 от Наредба №7, чл.31,ал.1, т.1.2.-А. и ал.3; чл.45 от Наредба №12; раздел І, …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1440”

РЕШЕНИЕ № 1441

РЕШЕНИЕ № 1441
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 61 ал.4 от Закон за устройство на територията, чл.6 ал.2 и 3 от Закона за общинската собственост, общинският съвет реши:
1. Обявява имот, представляващ незастроен Урегулиран поземлен имот № ХІХ-за …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1441”

РЕШЕНИЕ № 1442

РЕШЕНИЕ № 1442
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС, протокол № 81 от 25.07.2007 г. на Комисията по общинска собственост, Общински съвет реши:

1. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление за срок от 5 /пет/ години …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1442”

РЕШЕНИЕ № 1443

РЕШЕНИЕ № 1443
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС и чл.38, ал.1, т.4 от Наредба №1 на ОбС – Русе и във връзка с чл.62, ал.1 от Закона за енергетиката, Общинския съвет реши:

1. …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1443”

РЕШЕНИЕ № 1444

РЕШЕНИЕ № 1444
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.31, ал.1 от Наредба №1 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване на процедура по продажба чрез търг с явно наддаване на …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1444”

РЕШЕНИЕ № 1445

РЕШЕНИЕ № 1445
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание, чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши :

І. УВЕЛИЧАВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2007г. със сумата 21 781 лв.

1. ПРИХОДИ
Неданъчни приходи
§ 24 …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1445”

РЕШЕНИЕ № 1446

РЕШЕНИЕ № 1446
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 Закона за общинските бюджети, чл.13, ал.3 и § 32 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007г., общинският съвет реши:

І. Да се извърши корекция в план-сметката на ОБИФ както следва:
Било Става
1. Хематологичен брояч …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1446”

РЕШЕНИЕ № 1447

РЕШЕНИЕ № 1447
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание, чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

1. Приема програмния проект за 48–то издание на МФ “Мартенски музикални дни” – 2008, съгласно Приложение № 1 и №2
2. Приема проекто-бюджета за 48-то издание на МФ Мартенски музикални дни” …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1447”

РЕШЕНИЕ № 1448

РЕШЕНИЕ № 1448
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.6 ал.5 от ПМС № 175/24.07.2007 г., Общинският съвет реши:
1. Определя нови диференцирани средни месечни брутни работни заплати на едно …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1448”