Решения от миналия мандат

РЕШЕНИЕ № 1445

РЕШЕНИЕ № 1445
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание, чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши :

І. УВЕЛИЧАВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2007г. със сумата 21 781 лв.

1. ПРИХОДИ
Неданъчни приходи
§ 24 … подробно “РЕШЕНИЕ № 1445”

РЕШЕНИЕ № 1446

РЕШЕНИЕ № 1446
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 Закона за общинските бюджети, чл.13, ал.3 и § 32 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007г., общинският съвет реши:

І. Да се извърши корекция в план-сметката на ОБИФ както следва:
Било Става
1. Хематологичен брояч … подробно “РЕШЕНИЕ № 1446”

РЕШЕНИЕ № 1447

РЕШЕНИЕ № 1447
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание, чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

1. Приема програмния проект за 48–то издание на МФ “Мартенски музикални дни” – 2008, съгласно Приложение № 1 и №2
2. Приема проекто-бюджета за 48-то издание на МФ Мартенски музикални дни” … подробно “РЕШЕНИЕ № 1447”

РЕШЕНИЕ № 1448

РЕШЕНИЕ № 1448
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.6 ал.5 от ПМС № 175/24.07.2007 г., Общинският съвет реши:
1. Определя нови диференцирани средни месечни брутни работни заплати на едно … подробно “РЕШЕНИЕ № 1448”

РЕШЕНИЕ № 1449

РЕШЕНИЕ № 1449
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Общинския съвет реши:

1. Определя размера на основните трудовите възнаграждения на кметовете, както следва :

1.

Кмет на Община Русе

1500 лева

2.

Кмет на кметство Мартен

700

подробно “РЕШЕНИЕ № 1449”

РЕШЕНИЕ № 1450

РЕШЕНИЕ № 1450
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава промяна в списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи съгласно чл.31 от ПМС 20/02.02.2007 г., утвърден с Решение на … подробно “РЕШЕНИЕ № 1450”

РЕШЕНИЕ № 1451

РЕШЕНИЕ № 1451
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

 

На основание чл.21, ал1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.4 от ЗОС и чл.47, ал.8 от Наредба 1 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество реши:
1.Да се дарят дълготрайни материални активи … подробно “РЕШЕНИЕ № 1451”

РЕШЕНИЕ № 1452

РЕШЕНИЕ № 1452
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и договори Д01-978/26.10.2007г. и Д01-929/26.10.2007г., Общинският съвет реши:

І.Определя за училище – преимуществен ползвател на моторно превозно средство:
1. ОУ “Христо Смирненски” кв. Долапите – МПС марка Isuzu, модел Turquoise, 32+1 места, рег.№ CA … подробно “РЕШЕНИЕ № 1452”

РЕШЕНИЕ № 1453

РЕШЕНИЕ № 1453
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка чл.134, ал.2, респ. ал.1, т.2 от ЗУТ и Решения № №1246/13.04.2007 г. и 1303/01.06.2007 год., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за ИПР /изменение на план за регулация/ чрез обединяване … подробно “РЕШЕНИЕ № 1453”

РЕШЕНИЕ № 1454

РЕШЕНИЕ № 1454
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Русе реши:

1. Изменя Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на Кмета на общината и кметовете на … подробно “РЕШЕНИЕ № 1454”