Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения от миналия мандат

РЕШЕНИЕ № 1439

РЕШЕНИЕ № 1439
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 10, ал.4 и чл.44 от ЗНП, във връзка с чл.12 от Наредба №1, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се проведе конкурс за отдаване под наем на част от двора публична общинска собственост – „Св. Константин-Кирил Философ”, с адрес – гр. Русе, ул. “Студентска” №10, както следва:
– част от двора с полезна площ 37,5 кв.м. за павилион за закуски и сладкарски изделия и начална наемна цена 184.00 лв, със срок на договора – пет години.
ІI. Дава съгласие да се проведе конкурс за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост – ОУ ”А. Константинов”, с адрес – гр. Русе, бул “България №96, както следва:
– стоматологичен кабинет с полезна площ 16 кв.м. и начална наемна цена 67.00лв., със срок на договора – пет години.
III. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на конкурси по т.І и т.ІІ, след влизане в сила решение на Общинския съвет, да издаде заповеди на лицата спечелили конкурсите и упълномощи директорите на училищата да сключат договори за наем.

РЕШЕНИЕ № 1440

РЕШЕНИЕ № 1440
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.57, ал.1от ЗУТ, чл.14, ал.7 от ЗОС; чл.12, ал.ал.1 и 2 от Наредба №1; чл.5 и чл.21, ал.3 от Наредба №7, чл.31,ал.1, т.1.2.-А. и ал.3; чл.45 от Наредба №12; раздел І, чл.2, ал.1,т.38 и раздел ІІ, чл.чл. 3, 4, 5 от Наредба №2, Общинският съвет Русе реши:
І. Дава съгласие да бъде проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на РИЕ с площ над 3,00 кв. м. за срок от пет години, както следва:
1. Позиция № 22 от общата схема – вход от гр. София, в разделителната тревна ивица, преди отбивката за р-т Рибарска колиба, с размери 6,00м/3,00м
2. Позиция № 34-А от общата схема – бул. “България”, след бензиностанция “ШЕЛ”, посока гр. София, размери 4,00м/3,00м
3.Позиция № 47 от общата схема – бул.“България“ в участъка срещу Пожарната, с размери 12,00м/4,00м
4.Позиция № 59 от общата схема – в дясно на входа на ГКПП “Дунав мост”- с размери 4,00м/3,00м
5.Позиция № 78-А от общата схема – бул. “България”, детелината с бул. “Липник” с размери 4,00м/3,00м
6. Позиция № 116-В от общата схема – бул. “Васил Левски”, преди бул. “Христо Ботев” с размери 4,00м/3,00м
7. Позиция № 117-А от общата схема – бул. “Васил Левски”, преди бул. “Христо Ботев” с размери 4,00м/3,00м
8. Позиция № 133 от общата схема – ул.“Мидия Енос“пред бл. „Машпроект“, с размери 4,00м/3,00м
9. Позиция № 145-А от общата схема – бул. “Бозвели”, в дясно посока бул.”Цар Освободител” с размери 4,00м/3,00м
10. Позиция № 145-В от общата схема – бул. “Бозвели”, пред бл.№4, с размери 4,00м/3,00м
11. Позиция №146-А от общата схема – бул.“Цар Освободител“ и бул.“Хр. Ботев“ в разделителната ивица, с размери 4,00м/3,00м
12.Позиция № 148 от общата схема – бул.“Цар Освободител“ в разделителната ивица срещу у-ще „Йордан Йовков“, с размери 4,00м/3,00м
13. Позиция № 153 от общата схема – Кръгово движение, затревен участък срещу бул.“Скобелев“, с размери 4,00м / 3,00м 14.Позиция № 156 от общата схема – бул Кръгово движение – затревен остров”, с размери 4,00м / 3,00м 15.Позиция № 158 от общата схема – бул.“Цар Освободител“ до спирка, след кръстовището с бул „Липник“, в посока халите, с размери 4,00м / 3,00м
16.Позиция № 161-Г от общата схема – в тревната площ между оградата на северния тротоар и асфалтовата алея, южно от училище „Отец Паисий“, 70 м западно от паметника на Отец Паисий , с размери 4,00м / 3,00м
17.Позиция № 174 от общата схема – затревен остров между ул.“Стефан Стамболов“ – ул.“Николаевска“, с размери 4,00м / 3,00м
18.Позиция № 182 от общата схема – бул.“Скобелев“ – южно от у-ще „Ив.Вазов“ с размери 4,00м / 3,00м
19.Позиция № 183 от общата схема – бул.“Скобелев“ до спирката срещу СБА с размери 4,00м / 3,00м
20. Позиция № 188 от общата схема – бул.“Липник“, посока КАТ, вдясно на ската след ж.п.надлез с размери 4,00м / 3,00м
21. Позиция № 189-А от общата схема – бул. “Липник”, в тревната площ, срещу търговски комлекс”Изток”, с размери 4,00м / 3,00м
22. Позиция № 195-Б от общата схема – кръгово движение на бул. “Липник” до Мототехника, с размери 4,00м / 3,00м
23. Позиция № 195-В от общата схема – бул. “Липник”, посока Румъния, с размери 4,00м / 3,00м
24. Позиция № 204 от общата схема – в зелената площ на ул.“Тулча“, пресечка с ул.“Потсдам“ с размери 4,00м / 3,00м
Началната наемна цена, съгласно чл.2, ал.1, т. 38 от Наредба №2 на ОбС е 14,04лв./кв.м. изобразителна площ без ДДС.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на търг с тайно наддаване по т.І, след влизане в сила Решение на Общинския съвет, да издаде заповеди и сключи договори за наем с лицата спечелили търга с тайно наддаване със срок на договорите пет години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/

РЕШЕНИЕ № 1441

РЕШЕНИЕ № 1441
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 61 ал.4 от Закон за устройство на територията, чл.6 ал.2 и 3 от Закона за общинската собственост, общинският съвет реши:
1. Обявява имот, представляващ незастроен Урегулиран поземлен имот № ХІХ-за озеленяване в кв. 879 /стар 196/ с площ от 575 кв.м.находящ се в град Русе между улиците „Борисова”, ул. „Давид” и бул. „Бозвели”, за публична общинска, позиция № 207 в списъка на Публична общинска собственост;
2. Задължава Кмета на Община Русе да състави Акт за публична общинска собственост за Урегулиран поземлен имот № ХІХ-за озеленяване в кв. 879 с площ от 575 кв.м.находящ се в град Русе между улиците „Борисова”, ул. „Давид” и бул. „Бозвели”.

РЕШЕНИЕ № 1442

РЕШЕНИЕ № 1442
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС, протокол № 81 от 25.07.2007 г. на Комисията по общинска собственост, Общински съвет реши:

1. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление за срок от 5 /пет/ години на Министерство на вътрешните работи, Национална служба „Полиция” за нуждите на главна дирекция „Гранична полиция”, имот частна общинска собственост, представляващ Спален блок № 1 със застроена площ 613.45 кв.м., на четири етажа, предмет на Акт за частна общинска собственост № 1438 от 18.07.1997 год.
2. Задължава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор.

РЕШЕНИЕ № 1443

РЕШЕНИЕ № 1443
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС и чл.38, ал.1, т.4 от Наредба №1 на ОбС – Русе и във връзка с чл.62, ал.1 от Закона за енергетиката, Общинския съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за изграждане на трафопост с площ 13,00 (тринадесет) кв.м върху общински недвижим имот, описан в АОС №5146/18.09.2007 г. в град Русе, представляващ имот №63427.2.5423 по кадастрална карта, а по регулационния план УПИ ІІІ – за трафопост с площ 74 (седемдесет и четири) кв.м, при граници за терена: имот №63427.2.1617; имот №63427.2.5422 и имот №63427.2.1587 за сумата от 4936 (четири хиляди деветстотин тридесет и шест) лв., както и сервитутно право с площ 32,00 (тридесет и два) кв.м за сумата от 12 150 (дванадесет хиляди сто и петдесет) лева на „Е.ОН България мрежи” АД – Г. Оряховица, с идентификационен номер 104518621.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор с „Е.ОН България мрежи” АД – Г. Оряховица за учредяване право на строеж и сервитутно право.

РЕШЕНИЕ № 1444

РЕШЕНИЕ № 1444
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.31, ал.1 от Наредба №1 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване на процедура по продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижим имот в град Русе, кв. Средна кула, представляващ УПИ (урегулиран поземлен имот) ІV – 1732, кв.147 по регулационния план на Средна кула с площ от 166, 00 (сто шестдесет и шест) кв.м, заедно с построената в него сграда от 75 (седемдесет и пет) кв.м, представляваща бивша фурна, при граници: изток – ул. „Димитър Талев”, запад, север и юг – УПИ ІІІ-372 за училище, с акт за частна общинска собственост №4446/13.07.2005 г, с начална тръжна цена 11 800 (единадесет хиляди и осемстотин) лева, без ДДС.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, след влизане в сила на решението на ОбС – Русе.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия търга, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор с лицето спечелило търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/

РЕШЕНИЕ № 1445

РЕШЕНИЕ № 1445
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание, чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши :

І. УВЕЛИЧАВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2007г. със сумата 21 781 лв.

1. ПРИХОДИ
Неданъчни приходи
§ 24 05 Приходи от наеми на имущество + 4 911 лв.
§ 36 19 Други неданъчни приходи +15 040 лв.
§ 45 03 Капиталови дарения от страната + 2 000 лв.
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
§ 37 02 Внесен данък върху приходи от стопанска дейност – 170 лв.

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 г. + 21 781 лв.

РАЗХОДИ
ТЕКУЩ БЮДЖЕТ – Държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 – Ц Д Г
ЦДГ „Ч. шапчица”
§ 02 08 Обезщетения с х-р на възнаграждения + 1 500 лв.
ЦДГ „Радост”
§ 01 01 Заплати по трудови и служ.правоотношения + 3 000 лв.
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО + 440 лв.
§ 05 52 Осиг.вноски от работодателя за УПФ + 110 лв.
§ 05 60 Здравно осиг.вноски + 100 лв.
§ 05 80 Вноски за доп.зад.осиг.от работодателя + 60 лв.
Всичко за дейност + 5 210 лв.

Дейност 322 Общообразователни училища
§ 01 01 Заплати по трудови и служ.правоотношения – 39 800 лв.
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО – 7 800 лв.
§ 05 52 Осиг.вноски от работодателя за УПФ – 1 710 лв.
§ 05 60 Здравно осиг.вноски – 1 400 лв.
ОУ Червена вода
§ 02 09 Др.плащания и възнаграждения + 6 770 лв.
ОУ Средна кула
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО + 2 216 лв.
§ 10 13 Постелочен инвентар и облекло – 700 лв.
§ 10 14 Учебни и научноизслед. разходи – 418 лв.
§ 10 15 Материали – 368 лв.
§ 10 20 Външни услуги – 730 лв.
§ 10 91 СБКО – 1 103 лв.

СОУ „Йордан Йовков”
§ 02 08 Обезщетения с х-р на възнаграждения – 8 160 лв.
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО + 390 лв.
§ 05 80 Вноски за доп.зад.осиг.от работодателя + 30 лв.
§ 10 15 Материали + 5 000 лв.
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия + 4 000 лв.
§ 10 20 Външни услуги + 2 000 лв.
ОУ „Тома Кърджиев”
§ 02 08 Обезщетения с х-р на възнаграждения – 600 лв.
§ 10 15 Материали + 600 лв.
СОУ „Васил Левски”
§ 02 01 Заплати нещатен персонал – 4 000 лв.
§ 02 02 Заплати по извънруд.правоотношения – 4 000 лв.
§ 02 08 Обезщетения с х-р на възнаграждения – 700 лв.
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО – 9 000 лв.
§ 05 52 Осиг.вноски от работодателя за УПФ – 4 000 лв.
§ 05 60 Здравно осиг.вноски – 300 лв.
§ 10 15 Материали + 4 437 лв.
§ 10 20 Външни услуги + 5 000 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт + 12 563 лв.
СОУ „Христо Ботев”
§ 10 30 Текущ ремонт + 8 000 лв.
ОУ „ П.Кр.Яворов”
§ 02 08 Обезщетения с х-р на възнаграждения – 3 400 лв.
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО – 1 600 лв.
§ 05 52 Осиг.вноски от работодателя за УПФ – 1 000 лв.
§ 05 60 Здравно осиг.вноски – 700 лв.
§ 10 15 Материали + 6 700 лв.
СОУ „Св.Константин – Кирил Философ”
§ 02 01 Заплати нещатен персонал – 7 400 лв.
§ 02 02 Заплати по извънруд.правоотношения – 600 лв.
§ 02 08 Обезщетения с х-р на възнаграждения – 7 000 лв.
§ 10 15 Материали + 15 000 лв.
Всичко за дейност – 33 783 лв.
Дейност 324 – Спортни училища
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия – 36 000 лв.
Дейност 332 – Общежития
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия + 73 600 лв.
§ 10 20 Външни услуги + 1 400 лв.
Всичко за дейност + 75 000 лв.
Дейност 337 Извънучилищни дейности
МУЦТПО
§ 02 08 Обезщетения с х-р на възнаграждения – 4 428 лв.
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО – 3 841 лв.
§ 05 52 Осиг.вноски от работодателя за УПФ – 1 132 лв.
§ 05 60 Здравно осиг.вноски – 996 лв.
§ 05 80 Вноски за доп.зад.осиг.от работодателя – 30 лв.
Всичко за дейност – 10 427 лв.
Всичко за ФУНКЦИЯ 0 лв.

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”
Дейност 469 Други дейности по здравеопазване
§ 02 08 Обезщетения с х-р на възнаграждения – 4 000 лв.
§ 10 91 СБКО + 4 000 лв.
Всичко за дейност 0 лв.
Всичко за ФУНКЦИЯ 0 лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване и грижи”

Дейност 537 Домове за отгл.и възп.на деца
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия – 37 000 лв.

Дейност 550 Център за рехабил.и интеграция
§ 01 01 Заплати по трудови и служ.правоотношения – 22 000 лв.
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО – 4 400 лв.
§ 05 60 Здравно осиг.вноски – 800 лв.
§ 10 20 Външни услуги – 15 800 лв.
Всичко за дейност – 43 000 лв.

Дейност 540 Домове за стари хора
§ 10 11 Храна + 10 000 лв.
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия + 35 000 лв.
§ 10 20 Външни услуги + 4 000 лв.
Всичко за дейност + 49 000 лв.

Дейност 543 Домове за възрастни с физически увреждания
§ 10 11 Храна + 6 000 лв.
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия + 20 000 лв.
§ 10 20 Външни услуги + 5 000 лв.
Всичко за дейност + 31 000 лв.

Дейност 552 Домове за възрастни с деменция
§ 02 08 Обезщетения с х-р на възнаграждения – 1 000 лв.
§ 10 91 СБКО + 1 000 лв.
Всичко за дейност 0 лв.
Всичко за ФУНКЦИЯ 0 лв.

ФУНАКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 739 Музеи и художествени галерии
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО – 4 000 лв.
§ 10 15 Материали + 2 000 лв.
§ 10 20 Външни услуги + 2 000 лв.
Всичко за дейност 0 лв.
Всичко за ФУНКЦИЯ 0 лв.

Всичко ТЕКУЩ БЮДЖЕТ държавни дейности 0 лв.

ТЕКУЩ БЮДЖЕТ – Държавни дейности -Дофинансиране
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 322 Общообразователни училища
СОУ „Васил Левски”
§ 10 30 Текущ ремонт + 50 000 лв.
ОУ с.Червена вода
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия + 5 000 лв.
ОУ „Васил Априлов”
§ 10 15 Материали + 30 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт + 4 741 лв.
Всичко за дейност + 59 771 лв.
Всичко за ФУНКЦИЯ + 59 771 лв.

ФУНАКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 738 Читалища
§ 45 00 Субсидии за орг.с нестоп.цел + 1 000 лв.
Читалище с.Тетово – 100 г. юбилей
Дейност 751 Библиотеки с регионален характер
§ 10 14 Учебни, научни разходи ,книги… + 10 000 лв.
Дейност 739 Музеи и художествени галерии
§ 10 15 Материали + 4 000 лв.
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия + 3 000 лв.
§ 10 20 Външни услуги + 6 300 лв.
§ 10 92 Глоби и неустойки + 700 лв.
Всичко за дейност + 25 000 лв.
Всичко за ФУНКЦИЯ + 25 000 лв.

Всичко текущ бюджет държавни дейности – Дофинансиране + 84 771 лв.

ТЕКУЩ БЮДЖЕТ – Местни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 – Ц Д Г
§ 10 11 Храна + 20 700 лв.
ЦДГ „Радост” 1 700 лв.
ЦДГ „Незабравка” 6 000 лв.
ЦДГ „Ралица” 2 000 лв.
ЦДГ Басарбово 2 000 лв.
ОДЗ Средна кула 2 500 лв.
ОДЗ Николово 2 000 лв.
ОДЗ Мартен 3 000 лв.
ЦДГ Тетово 1 500 лв.
§ 10 13 Постелен инвентар и облекло + 2 800 лв.
ЦДГ „Радост” 1 600 лв.
ЦДГ „Ралица” 1 000 лв.
ЦДГ „Чучулига” 200 лв.
§ 10 14 Учебни и научни разходи + 300 лв.
ЦДГ „Ралица” 300 лв.
§ 10 15 Материали + 25 900 лв.
ЦДГ „Радост” 8 000 лв.
ЦДГ „Незабравка” 4 200 лв.
ЦДГ „Ралица” 200 лв.
ЦДГ „Здравец” 5 000 лв.
ЦДГ „Чучулига” 5 000 лв.
ЦДГ Басарбово 2 000 лв.
ОДЗ Средна кула 1 500 лв.
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия + 61 100 лв.
ЦДГ „Радост” 7 000 лв.
ЦДГ „Незабравка” 13 000 лв.
ЦДГ „Ралица” 600 лв.
ЦДГ „Здравец” 7 000 лв.
ЦДГ „Чучулига” 10 000 лв.
ЦДГ Басарбово 2 500 лв.
ОДЗ Средна кула 10 000 лв.
ОДЗ Николово 10 000 лв.
ЦДГ Тетово 1 000 лв.
§ 10 20 Външни услуги + 4 250 лв.
ЦДГ „Радост” 1 200 лв.
ЦДГ „Незабравка” 1 500 лв.
ЦДГ „Ралица” 550 лв.
ЦДГ Червена вода 1 000 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт + 650 лв.
ЦДГ „Ралица” 650 лв.
§ 10 91 СБКО + 300 лв.
ЦДГ „Радост” 100 лв.
ЦДГ „Ралица” 200 лв.
Всичко за дейност + 116 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”
Дейност 431 Детски ясли
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия + 6 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване и грижи”
Дейност 524 Домашен социален патронаж
§ 01 01 Заплати по трудови и служ.правоотношения + 5 088 лв.
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО + 1 014 лв.
§ 05 60 Здравно осиг.вноски + 198 лв.
§ 10 11 Храна + 20 000 лв.
Всичко за дейност + 26 300 лв.
ФУНКЦИЯ 06 “Жилищно строителство и БКС”
Дейност 619 “Др.дейности по благоустрояването”
§ 10 20 Външни услуги – 418 300 лв.
П-да „Изготвяне проекти за кандидатстване за финансиране”

ФУНАКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 737 Оркестри и ансамбли
§ 10 15 Материали + 1 010 лв.
Всичко за дейност + 1 010 лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги „
Дейност 849 Др.дейности по транспорта….
§ 10 20 Външни услуги + 200 000 лв.
П-да „ Транспортни субсидии”
Дейност 898 Други дейности по икономиката.
ОП „Доходно здание”
§ 10 15 Материали + 4 000 лв.
Всичко текущ бюджет местни дейности – 64 990 лв.
Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на текущият бюджет + 19 781 лв.
КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби
Дейност 122 Общинска администрация
§ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер.
Обект : „ Компютърни системи –61 бр. – 5 000 лв.
§ 52 03 Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения
Обект: „Копирна машина за формат А 3 „ + 3 000 лв.
Обект: „Стол за роял – 2 бр.” + 2 800 лв.
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 – Ц Д Г
§ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер.
Обект: „ Компютър ЦДГ „Щастливо детство – Птицекомбинат” + 800 лв.
§ 52 03 Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения
Обект: „Абсорбатор ОДЗ „Синчец” Средна кула + 1 700 лв.
Обект: „ Печка комб.с 6 газ.котлона ОДЗ Мартен” – 4 732 лв.
Обект : „ Стерилизатор – 4 бр. ОДЗ Мартен” – 5 808 лв.
Обект: „ Съдомиални машини – 6 бр. ОДЗ Мартен” + 3 744 лв.
Обект: „ Конвектомат готварски парен с 6 тави ОДЗ Мартен” + 6 796 лв.
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект: „Газификация ЦДГ „Незабравка” – 34 300 лв.
Дейност 324 – Спортни училища
§ 52 03 Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения
Обект: „ Цифрова видеокамера” + 2 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”
Дейност 431 Детски ясли
§ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер.
Обект : „ Компютърна система – 1 бр. + 1 164 лв.
§ 52 03 Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения
Детска млечна кухня
Обекти:-„ Зеленчукорезачка – 1 бр.” – 1 296 лв.
– „ Съдомиялна машина – 2 бр.” – 8 000 лв.
– „ Пасатор – 1 бр.” – 800 лв.
– „ Хладилен шкаф – 2 бр.” + 5 170 лв.
– „ Фризер 1 бр.” – 650 лв.
– „ Сушилни шкафове – 2 бр.” – 4 000 лв.
– „ Мивка тройна алпака – 4 бр.” – 4 000 лв.
– „ Електропарен казан – 1 бр.” + 7 070 лв.
– „Зеленчукорезачка с пасатор – 1 бр.” + 3 350 лв.
– „ Картофобелачка – 1 бр.” + 1 992 лв.
Обект:”Закупуване и монтаж на водогреен котел
за Детска ясла № 9” + 31 000 лв.

Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на капиталовия бюджет + 2 000 лв.

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 г. + 21 781 лв.

ІІ. Дава съгласието си изплащането на дължимата от Община Русе такса за членството на МФ “Мартенски музикални дни” в ЕАФ за второто полугодие на 2007 г. в размер от 4 300 лв. да се извърши от бюджета за издръжка на дейност “Други дейности по културата“, чрез корекция на бюджета както следва:
от § 1016 – ”Разходи за горива, вода и енергия” – 4300 лв.
по§ 1098 – “Други некласифицирани разходи” + 4300 лв
Партида МФ “ММД”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/

РЕШЕНИЕ № 1446

РЕШЕНИЕ № 1446
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 Закона за общинските бюджети, чл.13, ал.3 и § 32 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007г., общинският съвет реши:

І. Да се извърши корекция в план-сметката на ОБИФ както следва:
Било Става
1. Хематологичен брояч 16000 лв. –
2. Центрофуга 2бр. – 5200 лв.
3. Медицински озоногенератор 1бр. – 8360 лв.

РЕШЕНИЕ № 1447

РЕШЕНИЕ № 1447
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание, чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

1. Приема програмния проект за 48–то издание на МФ “Мартенски музикални дни” – 2008, съгласно Приложение № 1 и №2
2. Приема проекто-бюджета за 48-то издание на МФ Мартенски музикални дни” – 2008 , съгласно Приложение № 3 и № 4.
3. Възлага на Кмета на Общината да представи в срок до три месеца след приключването на фестивала пълен отчет за набраните приходи и извършените разходи по провеждането на фестивала.

РЕШЕНИЕ № 1448

РЕШЕНИЕ № 1448
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.6 ал.5 от ПМС № 175/24.07.2007 г., Общинският съвет реши:
1. Определя нови диференцирани средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала и средствата за работна заплата в дейностите и заведенията във функция „Социално осигуряване и грижи”, считано от 01.07.2007 година, както следва:

ФУНКЦИЯ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ , ПОДПОМАГАНЕ И
ГРИЖИ” – ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

 

Бюджетна дейност
/ Социално заведение /

Численост – щ.брой

Ср.бр.РЗ от 01.01.2007 г.
лева

Ср.бр.РЗ от 01.07.2007г.
лева

Ср. за РЗ
2007 г.лв.
к.1хк.2х6+
к.1хк.3х6

а

1

2

3

4

540 – ДСХ “ВЪЗРАЖДАНЕ

61

282,57

318,01

219 813

543 – ДВФУ “МИЛОСЪРДИЕ”

44

282,57

 

318,01

 

158 553

549 – ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

 

11

 

282,57

 

318,01

 

39 638

550 – ЦЕНТЪР ЗА СОЦ.РЕХАБИЛИТАЦИЯ

 

11

 

282,57

 

318,01

 

39 638

552 – ДВД “ПРИСТА”

61

282,57

318,01

219 813

554 – ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА

 

5

 

282,57

 

318,01

 

18 017


ВСИЧКО ДЪРЖ. Д-СТИ


193


282,57

 

318,01

 

695 472

ФУНКЦИЯ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ , ПОДПОМАГАНЕ И
ГРИЖИ” – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

Бюджетна дейност
/ Социално заведение /

Численост – щ.брой

Ср.бр.РЗ от 01.01.2007 г.
лева

Ср.бр.РЗ от 01.07.2007г.
лева

Ср. за РЗ
2007 г. лв.
к.1хк.2х6+
к.1хк.3х6

а

1

2

3

4

524ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

 

41

 

270,30

 

318,01

 

144 725

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/