Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения

РЕШЕНИЕ № 122 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 3 от ЗОС, чл. 41 ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 31, ал.1, 2 и 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, извлечение от Протокол № …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 122 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.”

РЕШЕНИЕ № 123 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 1/14.12.2015 г. на Комисията по общинска собственост, скица за ПУП-ИПР, във връзка с влязла в сила Заповед № РД-01-1688/09.07.2015 г. на Кмета …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 123 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.”

РЕШЕНИЕ № 124 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 1/14.12.2015 г. на Комисията по общинска собственост, скица за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед № 2584/16.07.1991 г. на …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 124 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.”

РЕШЕНИЕ № 125 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 38/20.08.2015 г. на Комисията по общинска собственост, скица за ПУП-ИПР, във връзка с влязла в сила Заповед № РД-01-2645/14.10.2015 г. на Кмета …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 125 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.”

РЕШЕНИЕ № 126 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 126 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.”

РЕШЕНИЕ № 127 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе и Протокол № 1 от 14.12.2015 г. на Комисията по …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 127 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.”

РЕШЕНИЕ № 128 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1, ал.9 и ал.10, чл.38, ал. 2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл.42, ал.2 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 128 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.”

РЕШЕНИЕ № 129 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45ж от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27, ал. 2, т. 3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, Протокол № 3/29.01.2016 г. и мотивирано искане от ОСЗ – град Русе, Общинският съвет реши:
1. Дава …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 129 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.”

РЕШЕНИЕ № 130 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45ж от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27, ал. 2, т. 3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, Протокол № 1/14.12.2015 г. и мотивирано искане от ОСЗ – град Русе, Общинският съвет реши:
1. Дава …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 130 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.”

РЕШЕНИЕ № 131 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл.21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 на Общинския съвет …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 131 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.”