Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения

РЕШЕНИЕ № 4 Прието с Протокол № 1/09.11.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 и чл. 54, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

1. Избира временна комисия в състав: председател Венцислав Великов и членове: Илиян Илиев, Пенчо Милков, …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 4 Прието с Протокол № 1/09.11.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 5 Прието с Протокол № 1/09.11.2015 г.

На основание чл.57, ал.2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

1. Утвърждава дати за провеждане на заседания на ОбС – Русе до края на 2015 година, както следва:
• 30.11.2015 г.
• 16.12.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)