Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Докладна за ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински съвет -Русе, което ще се проведе на 18.06.2010 г., от 11.30 ч. в сградата на Община Русе, зала „Свети Георги“, ет. 6

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ инж. БОЖИДАР ЙОТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Решение Община Русе да кандидатства с проект
«Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем училища на територията на гр. Русе» по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, ”Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОП «Регионално развитие»

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Русе е разработила проект «Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем училища на територията на гр. Русе», който ще кандидатства за финансиране по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, ”Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОП «Регионално развитие»
Проектът обхваща седем училища на територията на градския агломерационен ареал, в които се обучават 4577 ученици и работят 355 души персонал като предвижда прилагането на интегриран подход при въвеждането на мерки за ехергийна ефективност, които да доведат до повишаване на енергийния клас на сградите и респективно до повишаване на рентабилността на образователната инфраструктура. Училищата, чиито сгради са обект на интервенция по проекта са ОУ”Братя Миладинови”, ОУ”Тома Кърджиев”, ОУ”Олимпи Панов”, ОУ”Любен Каравелов”, ОУ”Никола Обретенов”, СОУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер”, СОЕЕ”Константин Кирил Философ”. Строително монтажните работи включват: топлоизолиране със топлоизолационен материал на външните стени; боядисване със силиконова мазилка, върху шпахловка с лепило, върху PVC мрежа по външни стени, и минерална мазилка по цокъл на сградата; ремонт и подмяна на хидроизолации по покриви; подмяна на обшивки и поли от поцинкована ламарина; подмяна на елементите по отводняването; подмяна на дограма
За целите на кандидатстване Община Русе изготви обследвания за енергийна ефективност и ИТП по части Архитектурна, Конструктивна, Ел, ОВ, ТТЕ, Вик, ПБЗ, Геодезия и ПСД на всички сгради, обект на интервенция по проекта.
Съгласно изискванията за кандидатстване по гореописаната схема се изисква решение на Общинския съвет, с което се дава съгласие Община Русе да кандидатства с проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем училища на територията на гр. Русе”, по който ще бъде осигурен 15% собствен принос и декларира, че предназначението на обекта на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта
Общата стойност на проекта е 4162383,19 лв. Финансовият ангажимент на Община Русе е съфинансиране на поректа в размер на 15% от общата стойност на поректа, което се равнява на 624 357,48 лв.
Предвид изложеното и на основание чл.96 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация , предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21 ал.1 т.23 ЗМСМА, и чл. 21 ал.2, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем училища на територията на гр. Русе”, по който ще бъде осигурен собствен принос в размер на 624 357,48 лв., равняваща се на 15% от общата стойност на проекта и декларира, че предназначението на обекта на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта.

Предложил,
гл. експерт
отдел „Евроинтеграция”:
/П. Бойчев/

Съгласувал,
Н-к отдел „ПНО”:
/И. Петрова/ КМЕТ:
/инж. Б. Йотов/

Файлове