Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Документи

ПРОТОКОЛ ОТ ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено посредством видеоконферентна връзка на 13 декември 2021 година, начало 09:00 часа

Файлове

П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА¸ ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ И СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА

Файлове

Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ 

Файлове

ПРОТОКОЛ ОТ ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено посредством видеоконферентна връзка на 18 ноември 2021 година, начало 09:00 часа

Файлове

Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност“ (СЗ“КООРС“) при Община Русе

Файлове

Изменение на Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе

Файлове

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища”

Файлове

Предоставяне безвъзмездно за управление на сграда с идентификатор 63427.7.679.4 и сграда с идентификатор 63427.7.679.5 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с административен адрес: ул.“Професор Димитър Баларев“ №1, в полза на Общинско предприятие „Спортни имоти“

Файлове

ПРОТОКОЛ ОТ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 14 октомври 2021 година, начало 09:00 часа

Файлове

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на Общински съвет – Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе

Файлове

ПРОТОКОЛ ОТ ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 13 Септември 2021 година, начало 09:00 часа

Файлове

Предложения за 26-то заседание, което ще се проведе на 14.10.2021 г.

Файлове

Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

Файлове

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Файлове

Предложения за 25-то заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 13.09.2021 г.

Файлове