Документи

ПРОТОКОЛ ОТ ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено посредством видеоконферентна връзка на 25 март 2021 година, начало 09:00 часа

Файлове

Предложения за 21-то заседание на Общински съвет

Файлове

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ

Файлове

ПРОТОКОЛ ОТ ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 09 март 2021 година, начало 09:00 часа

Файлове

ПРОТОКОЛ ОТ ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено посредством видеоконферентна връзка на 25 февруари 2021 година, начало 09:00 часа

Файлове

Промяна на наименованието и Правилника за организацията, дейността и управлението на ОП „Социално предприятие – обществена трапезария“

Файлове

Приемане на Наредба за допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

Файлове

Предоставяне безвъзмездно за управление на общински поземлен имот с идентификатор 63427.1.289 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, с адрес: гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Цветница“ №6, в полза на Общинско предприятие „Спортни имоти“

Файлове

Предложения за 20-то заседание на Общински съвет – Русе, което ще се състои на 25.03.2021 г.

Файлове

ПРОТОКОЛ‌ ‌ОТ‌ ‌СЕДЕМНАДЕСЕТОТО‌ ‌ЗАСЕДАНИЕ‌ ‌НА‌ ‌ОБЩИНСКИ‌ ‌СЪВЕТ-РУСЕ‌ Проведено‌ ‌посредством‌ ‌видеоконферентна‌ ‌връзка‌ ‌на‌ ‌29‌ ‌януари‌ ‌2021‌ ‌година,‌ ‌начало‌ 09:00‌ ‌часа‌

Файлове

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13, на Общински съвет – Русе, за организацията и дейността на гробищните паркове на територията на Община Русе

Файлове

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе

Файлове

Предложения за 18-ото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 25 февруари 2021 г.

Файлове

Наредба №2 За начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение

Файлове

Приемане Наредба за изменение и допълнение Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изменение и отчитане на бюджета на община Русе

Файлове