Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Докладна за шестдесет и второто извънредно заседание на Общински съвет-Русе, което ще се проведе на 12.09.2011 г., от 11.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги“, ет. 6

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА; ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ и СТЕФАН БУЧАКОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

ОТНОСНО: ОТМЯНА РЕШЕНИЕ РД01/2607 ОТ 11.08.11Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

НА 11.08.2011 г. кметът на общината със свое решение е открил процедура по ЗОП за „Поддържане на зелените площи – общинска собственост на територията на гр.Русе и кварталите: кв. Средна кула; кв.Долапите; кв. Образцов чифлик и ДЗС”. Решението на кмета е получено в деловодството на ОбС на 29.082011г. Прави впечатление срокът на поръчката – 4г., както и редица изисквания за техническите възможности на кандидатите, които правят невъзможно участието по определени обособени позиции дори на общинската фирма „Паркстрой” ЕООД. Трябва да се има предвид и фактът, че обемът е 10 416 666 лв. без ДДС и няма никакви гаранции, че ще бъде обезпечен в бюджета на общината.
Същият въпрос вече е гледан от Общински съвет – Русе на 14.10.2010 г., когато за идентична общинска поръчка на кмета беше направена препоръка да я прекрати поради това, че не отговаря на интересите на общината и не е финансово осигурена. Това е обективизирано в решение 1007/14.10.2010г. Видно от протокола на съответното заседание и вносителите в лицето на Искрен Веселинов и изказващият се Свилен Иванов определят като мотив за гласуването големия срок и непосилната за бюджета сума. Въпросната поръчка е прекратена след решение на КЗК, но новата носи същите пороци, по които ОбС вече се е произнесъл. Така решението за откриване процедура по ЗОП се явява в пряко противоречие с акт на общинския съвет.
То противоречи и на редица норми на Наредба 23 за съставянето на общинския бюджет, а именно: чл. 6 ал.2 и ал.3 дефиниращи, че принципи на общинската политика трябва да са поддържане на финансово състояние достатъчно за предоставяне услуги на съответното ниво за гражданите и планиране на разходите съобразно приходите. Очевидно поемането на разход от над 12 милиона лева за озеленяване за следващите 4 години заплашва осъществяването на тия принципи. Поемането на договорни задължения за такъв разход е в противоречие и с принципите на чл.7. Той е в разрез и с декларациите на общинското ръководство, че не могат да се гарантират повече от 1 милион годишно за дейността, декларации, които послужиха за мотив да бъде отхвърлено предложението за преобразуване на „Паркстрой” в ОП. Днес същото това ръководство обещава на бъдещите си контрагенти по 3 милиона лева годишен обем.
Всичко това е повече от скандално и се случва буквално месец преди датата на местните избори, след които може да се приеме напълно нова и по-добра концепция за поддържане на зелените площи от досегашната.
Предвид горното и на основание чл. 45, ал. 2 и чл.21 ал.2 от ЗМСМА предлагаме ОбС – Русе да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

Отменя РЕШЕНИЕ РД01/2607 от 11.08.11г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ за откриване процедура по ЗОП за „Поддържане на зелените площи – общинска собственост на територията на гр.Русе и кварталите: кв. Средна кула; кв.Долапите; кв. Образцов чифлик и ДЗС” поради противоречие актове на ОбС – Русе.

Файлове