Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Докладни за четиридесет и първото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 25.03.2010 г., от 10.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От инж. Божидар Йотов
Кмет на Община Русе

Относно: Участие на „МБАЛ-Русе” АД в проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 23.03.2010г в деловодството на Общински съвет – Русе е постъпила докладна записка от д-р Минчо Вичев – изпълнителен директор на МБАЛ-Русе, с която се иска спешно вземане на решение, касаещо предназначението на сградите по Актове за общинска собственост №№ 1825/17.03.1998 г., 2084/1825 от 03.08.1998 г., 3163/1825 от 13.09.1999 г.
„МБАЛ-Русе” АД участва в проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването. По проекта „МБАЛ-Русе” АД е предоставила в МЗ Актове за общинска собственост №№ 1825/17.03.1998 г., 2084/1825 от 03.08.1998 г., 3163/1825 от 13.09.1999 г, както и цялата придружаваща документация, свързана с преобразуването на болницата като търговско дружество.
Становището на ръководството на МРРБ и МЗ е, че към документацията по проекта следва да бъде представено решение на Общински съвет – Русе, че предназначението на включените в горепосочените актове за общинска собственост обекти няма да бъде променяно през следващите 5 години след реализирането на проекта. Това налага вземането от общинския съвет на предлаганото решение.
Поради това предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие сградният фонд, описан в Актове за общинска собственост №№ 1825/17.03.1998 г., 2084/1825 от 03.08.1998 г., 3163/1825 от 13.09.1999 г. да се използва за реализирането на проектно предложение „Европейско качество на здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ – Русе АД” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.
2. Предназначението на сградния фонд по точка 1 няма да се променя за срок от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

ВНОСИТЕЛ
БОЖИДАР ЙОТОВ
Кмет на Община Русе

Файлове