Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Допълнение в Наредба № 17 за Символиката на Община Русе

До Общински съвет – Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Общинските съветници
доц. Николай Михайлов, доц. Васил Пенчев, Минко Цочев и Мария Димитрова

ОТНОСНО: Допълнение в Наредба № 17 за Символиката на Община Русе

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Досегашният ни опит в работата на постоянната комисия по образование и наука по
казва затруднения при вземане на решения за връчване на „Награда Русе”. В действащата Наредба № 17 за Символиката на Община Русе няма възможност за реално оценяване на постиженията в различните категории: предучилищно, начално, основно и средно образование. Освен това не се отчита колективния принос на работещите в тези категории. Във връзка с това и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 5 от ПОДОС предлагаме, Общинския съвет да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

1. Въвеждат се три нови подточки в чл. 43, ал.1, т. 2 – Образование и наука:
• т. 2.3. За цялостен принос в областта на предучилищното, началното, основното и средното образование – една индивидуална;
• т. 2.4. За учителски екип от детски градини – една колективна;
• т. 2.5. За учителски екип от основни, средни общообразователни училища и професионални гимназии – една колективна.
2. Променя се номерацията, както следва:
• т.2.3. става 2.6.;
• т. 2.4. става 2.7. и нейния текст се променя, както следва: За цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на висшето образование и науката – една индивидуална.
• т. 2.5. става 2.8.

Предложили:
1. доц. Николай Михайлов …………………….

2. доц. Васил Пенчев ……………………………

3. Минко Цочев ………………………………………

4. Мария Димитрова …………………………….

гр. Русе,
30.08.2010г.

Файлове