Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, приета с Решение № 891 по Протокол №68/28.03.2003г.на Общински съвет-Русе с последващи изменения и допълнения

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от инж.БОЖИДАР ЙОТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО : Допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, приета с Решение № 891 по Протокол №68/28.03.2003г.на Общински съвет-Русе с последващи изменения и допълнения

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Русе постъпи искане за издаване на карта за паркиране на места, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания.
Съгласно разпоредбата на чл.99а от Закона за движението по пътищата / ЗДвП/ картата се издава от кмета на съответната община и трябва да отговаря на изискванията на стандартизиран модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998г относно картата за паркиране на хора с увреждания.
Необходимите документи за извършване на услугата – изработване и издаване на карти със знак „ Инвалид”, място за изпълнение са регламентирани със заповед на Кмета , издадена на основание чл.44,ал. във вр. с чл.44,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.99а ЗДвП и чл.57 от Наредба № 16 на общински съвет Русе.
С Решение № 674 прието с Протокол № 32/ 08.10.2009г. се създаде нова ал.3 на чл.53 „б” на Наредбата със следния текст: „ Освобождават се от такса паркиране инвалидите със собствените си МПС във всички зони за кратковременно паркиране.”
Необходимо е да се регламентира, че услугата за изработване и издаване на картите е безплатна.
По данни на отдел „ Транспорт” в общината се издават около 2000 броя карти на хора с увреждания за ползване безплатен обществен транспорт.
В настоящият момент цената за отпечатване на 1 брой „ карта за паркиране” е ……..лева.
Предвид горното и на основание чл.96,ал.1 от ПОДОСР, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет-Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.21,ал.2, във връзка с чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.99 „а” от Закона за движение по пътищата Общинският съвет Русе

реши :

Приема Наредба за допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе както следва :

§ 1. В чл.53 „б”,ал.3 се създава изречение второ със следния текст:
„ Кметът издава безплатна карта за паркиране по образец съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/ 376/ ЕО на Съвета от 4 юни 1998г. относно картата за паркиране на хора с увреждания.”

Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет Русе, проведено на……………2011г., Протокол №………………от……….2011г.

ВНОСИТЕЛ:
БОЖИДАР ЙОТОВ
Кмет на Община Русе

Файлове