Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрарането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, приета с Решение № 891 по Протокол № 68/28.03.2003 г. на Общински съвет – Русе с последващи изменения и допълнения

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ

Д О П Ъ Л Н Е Н И Е К Ъ М П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
с вх. № 776/29.07.2011 г.

от инж. БОЖИДАР ЙОТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрарането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, приета с Решение № 891 по Протокол № 68/28.03.2003 г. на Общински съвет – Русе с последващи изменения и допълнения

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С настоящото допълнение към Предложение с вх. № 776/29.07.2011 г., посочвам цена от 0.36 лева без включен Данък добавена стойност за отпечатване на 1 брой „карта за паркиране“. Посочената цена е определена въз основа на направени от Община Русе разходи, за отпечатване на карти със сходни характеристики.
Приложено Ви представям Становище от г-н Минчо Коралски – Изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания, наш вх. № 12/224/12.08.11 г., относно проекта на наредба за допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, приета от Общински съвет – Русе.
Приложение: съгласно текста

ВНОСИТЕЛ:
БОЖИДАР ЙОТОВ
Кмет на Община Русе

Предложил:
ОРЛИН ЛАЗАРОВ
Зам.-кмет по комунални дейности

Файлове