Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Свилен Иванов
Общински съветник

ОТНОСНО: Допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На територията на Община Русе функционират много юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в общественополезна дейност, които ползват за нуждите си публична общинска собственост. Това са спортни клубове, сдружения на лица в неравностойно положение, пенсионерски клубове и други. Към момента тези юридически лица заплащат такса смет за помещенията, които ползват. Това затруднява извършването на дейността им като ги натоварва с допълнителни разходи. Много от тези ЮЛНЦ не успяват да заплатят дължимата такса смет на общината. Следва да се отчете и големия обществен интерес от функционирането на такива неправителствени организации и това, че средствата, които получават по закон се разходват за обществено полезната дейност, която осъществяват. От друга страна дейността на голяма част от тези организации не е свързана с отделянето на голямо количество отпадъци.
През 2006 година, с Решение № 961 от 28.04.2006г, общинският съвет е взел аналогично решение като е освободил от заплащането на такса битови отпадъци имотите общинска собственост, освободени от „данък върху недвижимите имоти”, а именно – имотите публична общинска собственост, както и парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди. С настоящото предложение за решение предлагам подобно разрешение на този въпрос да стане с норма в Наредба № 16 на Общински съвет – Русе.
Според чл. 8, ал. 6 на Закона за местните данъци и такси общинският съвет може да освобождава определени категории лица от заплащане на отделни видове такси. Това става с наредбата за определянето и администрирането на местните такси по чл. 9 от същия закон. Следователно общинският съвет е компетентен да вземе такова решение.
С оглед прецизност на изказа следва чл. 8, ал. 1 то Наредба № 16 на ОбС-Русе да бъде приведен в съответствие с чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ, като думата „граждани” се замени с думата „лица”.
С оглед гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 6 и чл. 9 от ЗМДТ и чл. 79 от АПК, Общински съвет – Русе

РЕШИ

Приема Наредба за допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

§ 1. В чл. 8, ал. 1 заменя думата „граждани” с „лица”.
§ 2. Създава нова алинея 6 в чл. 16 със следния текст: „Не се събира такса за сметосъбиране, сметоизвозване и депо за имотите публична общинска собственост, в това число паркове, спортни игрища, площадки и други, използвани за обществени нужди или предоставени на юридически лица с нестопанска цел с общественополезна дейност.”
§ 3. Старите алинеи 6, 7 и 8 на член 16 стават съответно алинеи 7,8 и 9.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата влиза в сила от 01.01.2011 година.

ВНОСИТЕЛ:
/ СВИЛЕН ИВАНОВ/

Файлове