Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползването на превозни средства на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от доц. Васил Пенчев –
председател на ОбС – Русе

ОТНОСНО: Допълнение на Наредба № 18 за обществения ред при ползването на превозни средства на територията на Община Русе.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общински съвет – Русе постъпи Писмо с вх. № 212/04.03.2010г от областният управител на Област Русе, с което г-н Стоилов ни изпраща полученото по електронна поща писмо от г-н Добромир Димитров до областна управа, съдържащо искане за тълкуване на текст от Наредба № 18 на Общински съвет – Русе.
Според г-н Димитров неяснота се съдържа в текста на чл.29, ал.1, т.а на Наредба № 18. Нормата е приета от Общински съвет – Русе с Решение № 780/28.01.2010г. и е със следния текст: „За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения могат да се прилагат следните принудителни административни мерки: а) преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, когато превозното средство е паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото преместване…”. Според г-н Димитров думата изразът „обстоятелствата налагат неговото преместване” внася неяснота относно това какви точно са тези обстоятелства и създава предпоставки за произвол при извършването на тази дейност. С оглед на това г-н Димитров моли да бъдат посочени точно обстоятелствата, при които се извършва преместване на правилно паркирано МПС.
За да се постигне по-голяма яснота при прилагането на този текст от наредбата предлагам Общинския съвет да приеме нов параграф към преходните и заключителните разпоредби на същата, където ясно да опреди какви са тези обстоятелства.
С оглед гореизложеното, на основание чл. 96, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе предлагам общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.79 и чл. 75, ал. 4 от Административно-процесуалния кодекс, чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за допълнение на Наредба № 18 за обществения ред при ползването на превозни средства на територията на Община Русе, както следва:

„Създава нов параграф 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 18 за обществения ред при ползването на превозни средства на територията на Община Русе със следния текст: „Обстоятелствата по смисъла на чл. 29, ал.1, т.а са: събития, предизвикани от природни явления, инциденти, аварии или други извънредни обстоятелства, които засягат или застрашават живота или здравето на населението, имуществото или околната среда в размери, които изискват предприемането на мерки или участието на специални сили”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ доц. Васил Пенчев/

Файлове