Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Допълнение на Наредба N18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе приета от Общински съвет Русе( Решение № 1101 по протокол № 75/10.10.2003 г.)

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
От инж. БОЖИДАР ЙОТОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Допълнение на Наредба N18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе приета от Общински съвет Русе( Решение № 1101 по протокол № 75/10.10.2003 г.)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящото предложение за изменение на Наредба N18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе е обосновано от пропуски, констатирани в процеса на прилагането й, свързани с необходимостта от спестяване на време при паркиране в зоните за кратковременно паркиране в гр. Русе. Това налага Общинският съвет отново да разгледа и реши въпроса свързан с начините на заплащане на таксата за кратковременно паркиране, регламентиран в Гл. 8, Раздел 2 от наредбата като допълни действащия подзаконов нормативен акт.
В зоните за кратковременно паркиране, вече е създадена необходимата организация за ползване на платените паркоместа, организирана е дейността по събиране на таксите, както и използването на техническо средство (скоба) при незаплатена такса или просрочено време за ползване на паркомястото.
Необходимо е да се подобри обслужването при паркиране и да се създаде удобство за гражданите, както и да се увеличи контролът при таксуване. В настоящия момент удостоверяването на заплащането на таксата за паркиране се извършва чрез:

– закупен от водача на ППС билет от служителите на ОП „КД” ;

Предлагаме това да става и чрез предварително закупен „Талон за паркиране”, който поставен на видно място върху автомобила ще удостоверява, че ползвателя е заплатил дължимата сума и е в правото си да го ползва.

Необходимостта от пускане в продажба на подобни талони произтича от зачестилите сигнали от граждани, че в момента на пристигане и паркиране служителя на паркинга е в другия край на зоната и губят време да го изчакват. В някои случаи дори се твърди, че няма такъв служител и ако не са платили с SMS, впоследствие си намират колата с поставена скоба. Талонът е начин за самотаксуване и неминуемо ще доведе до подобряване на обслужването тъй като ще увеличава възможните начини на плащане на таксата за паркиране и ще повиши качеството на услугата. Талони ще се продават по пунктове в ЦГЧ (централна градска част) и от контрольорите в зоните за кратковременно платено паркиране.

Очаквани резултати от прилагането на наредбата са:

– Спестяване на време при паркиране в определените зони за кратковременно платено паркиране, чрез самотаксуване ;
– Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги;
– Повишаване на качеството на предлаганите услуги;
– Повишаване на приходите от определената такса за кратковременно паркиране.
Предвид горното и на основание чл. 96, ал.1 ПОДОСР, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99, ал.3 от Закона за движение по пътищата Общинският съвет Русе
реши:

Приема Наредба за допълнение на Наредба N18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе приета с Решение № , прието с Протокол № от на ОбС Русе както следва:

§ 1. Създава се нова б.”в” в чл.28.
„ – самотаксуване с предварително закупен „Талон за паркиране”.
При паркиране в платената кратковременна зона върху талона трайно се отбелязва началния момент на паркирането чрез задраскване на годината, месеца, деня, часа и минутите, а самия талон се поставя на видно място от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила, даващо възможност за осъществяване на контрол. Не се допуска времетраене на паркирането, по-голямо от означеното на талона.”
Настоящoто решение е прието на заседание на Общински съвет Русе, проведено на ………….. 2010г., Протокол №__________ от_________ 2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
( доц.В.Пенчев )

ВНОСИТЕЛ:
БОЖИДАР ЙОТОВ
Кмет на Община Русе

Файлове