Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

                                                                                  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

                                                                                   ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от името на групата на ПП ГЕРБ

в Общински съвет – Русе

ОТНОСНО: допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            С Решение № 4/05.12.2019 г. на Общински съвет – Русе бе приет Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

            Към момента, в световен мащаб е налице пандемия, причинена от разпространение на заболяването Covid-19, видно от нарочното изявление на Световната здравна организация, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 .

            Поради това, с РЕШЕНИЕ на НС от 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение, Oбн., ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г.,   в сила от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г., Народното събрание по предложение на Министерски съвет и на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България, прие нарочно решение, като бе обявено извънредно положение върху цялата територия на Република България, считано от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г. . Възложено бе на Министерски съвет да предприеме всички необходими мерки за овладяване на извънредната ситуация, във връзка с пандемията от COVID-19 и в съответствие с чл. 57, ал. 3 от Конституцията на Република България. На заседание на НС от 06.04.2020г., на първо четене, срока на извънредното положение бе удължен до 13.05.2020г.

            Тази ситуация налага определени усложнения в обичайния начин на провеждане на заседанията на общинския съвет и комисиите към него, създавайки съществен риск за здравето на общинските съветници и на гражданите, с които те контактуват, съответно, води до фактически усложнения по обезпечаване провеждането на заседанията на съвета и на комисиите, предвид нуждата от вземане на специални противоепидемиологични мерки, които същевременно не дават гаранция  за ефикасността им.

            Предвид гореизложеното и с цел преодоляването на потенциална опасност от заразяване, както и с оглед предприемането на строги мерки за спирането на разпространението на коронавируса, следва да се уреди възможността за провеждане на заседанията на комисиите към Общински съвет – Русе, чрез електронна комуникация.

            Освен тази пряка цел, формалната възможност за провеждане на заседанията на комисиите към Общински съвет – Русе, чрез форми на електронна комуникация, ще обезпечи възможността за преодоляване не само на други подобни ситуации от извънреден характер, но и на обичайни случаи на фактическо възпрепятстване възможността на определени съветници да участват в работата на комисиите, например при отсъствие поради заболяване, командировка или други служебни задължения, възпрепятстващи възможността да присъстват физически в сградата, в която се провеждат заседанията.

            По този начин, предлаганата с настоящото предложение промяна, ще доведе до по- голяма ефективност в работата на съветниците, а оттам и на съвета като цяло.

            В тази връзка, като бе съобразена правната уредба на реда за провеждане на заседанията на комисиите при общинските съвети, се налага изводът, че не съществува пречка от използването на технически способи за провеждането на заседанията чрез осъществяване между членовете на комисиите на електронна комуникация в реално време, осигуряваща им аудио или видеоконферентна връзка, или текстова връзка чрез размяна на електронни изявления.

            Действително, чл. 27, във вр. с чл. 28 от ЗМСМА уреждат провеждането на заседанията на съвета и на комисиите като присъствено, но не е налице императивна разпоредба, предвиждаща, че присъствието на съветниците е свързано с физическото им явяване на определено физическо място в помещение в сграда, на което място да се осъществи заседание при пряк физически, визуален и вербален контакт.

            Ситуация като настоящата сочи към това, че именно физическото присъствие на съветниците, в хипотезата на физическото им явяване на определено физическо място в помещение в сграда, съставлява риск за здравето на съветниците и на хората, с които те имат контакти. В случая, здравето на хората е от първостепенно значение, като визираме факта, че се касае за изключително опасно респираторно заболяване, при което заразата се предава лесно, по въздушно-капков път.

            В тази връзка следва да се съобразят и въведените със Закона за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание, противоепидемични мерки, целящи предпазване, ограничаване и преодоляване последиците от разпространението и  заразата с вируса на COVID-19 за времето от 13 март 2020 г. до прекратяването на извънредното положение, в т.ч. тези по чл. 2, т. 5 от закона, сочещи  забрана провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, спортни и СПА центрове, фитнес зали и други).

            От друга страна, следва да се съобрази това, че днешният етап на развитие на техниката е намерил отражение в нормативната уредба, при което разглежданият казус, с присъствието на съветниците в зала е намерил своето не само техническо, но и нормативно разрешение.

            В случая, удостоверяване работата на съвета и на комисиите му става с протокол в писмена форма, при което и след като ЗМСМА не изисква квалифицирана писмена форма за съставяне протоколите на съвета, приложение намира Законът за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, уреждащ Електронното изявление като “словесно изявление, представено в цифрова форма, чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и представяне на информацията.”, съгласно чл. 2, ал. 1 от с.з.

            Т.е., изявленията на съветниците, дадени като електронно изявление по смисъла на чл.2, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, се явяват валидни изявления по смисъла на ЗМСМА и следва да се отразят по надлежен ред в протокола, отразяващ работата на съветниците в съвета, съответно в комисиите му.

            При така провеждани заседания, следва да се осигури технически публичността на заседанията, за което в действителност са налице технически възможности, идентични на тези, касаещи изявленията самите съветници.

            В случая, гражданите, желаещи да заявят участие в работата на съвета и на комисиите му следва да заявят това и да предоставят на председателя съответните данни, чрез които да получат електронен достъп до съответната електроннна платформа, чрез която технически ще се осъществи съответното заседание.

            При така изложеното и с оглед формалното уреждане възможността за провеждане на заседания на комисиите при съвета чрез технически способи, осигуряващи провеждане на заседанията на комисиите чрез аудио или видеоконферентна връзка, или чрез осъществявана между членовете на комисията електронна комуникация в реално време, следва в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, да се предвиди възможността, по решение на председателите на комисии, съгласувано с председателя на Общинския съвет, заседанията на комисиите да могат се провеждат по така посочения начин. В този случай, председателят на комисията следва да уведомява членовете на комисията за техническия способ и за началния час на заседанието. Техническият способ следва да осигурява възможността за ясно изразяване волята на всеки един от участващите в работата на комисията съветник, съответно гражданин.

            Предвид структурата в настоящия правилник на Общински съвет – Русе, намираме за подходящо, в текста на чл. 48 от правилника да се създаде НОВА ал. 4 със следния текст:

“(4) По решение на председателите на комисии, съгласувано с председателя на Общинския съвет, заседанията на комисиите могат да се провеждат чрез осъществяване между членовете на комисиите на електронна комуникация в реално време, осигуряваща им аудио или видеоконферентна връзка, или текстова връзка чрез размяна на електронни изявления. В този случай, председателят на комисията уведомява членовете на комисията за техническия способ и за началния час на заседанието. Техническият способ трябва да осигурява възможността за персонална идентификация и ясно изразяване волята на всеки един от участващите в работата на комисията съветник и гражданин.”.

            По изложените по-горе причини, налагащи приемането на изменение на правилника, за постигане на поставените цели, следва да се обсъди и необходимостта от финансиране на техническото обезпечаване на сочения начин за провеждане на заседанията. Финансови средства ще са необходими в случай, че се използва многофункционален софтуер, даващ по – добри възможности за работа. При използване обаче на популярни на пазара приложения за електронна комуникация в реално време, в т.ч. за аудио или видеоконферентна връзка, съвместими с масовите електронни смарт-устройства с каквито разполага всеки от съветниците, финансови средства за обезпечаване работата на комисиите, няма да са необходими.

            В резултат на приемане на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се очаква да се подобри организацията и работата на съвета. Новата подредба на нормите, както и съобразяването им със законите в България, ще доведат до законосъобразното провеждане на заседанията на Общински съвет – Русе.

            На следващо място, предлаганата промяна кореспондира с преследваните от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 910/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година, относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, цели за повишаване доверието в електронните трансакции на вътрешния пазар, в преследването на които регламентът  предоставя  обща  основа  за  надеждно  взаимодействие  по електронен път между гражданите, предприятията и публичните органи, при което е в съответствие с правото на Европейския съюз.

            Приемането на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е от изключително значение за работата на съвета, имайки предвид въведеното извънредно положение на територията на страната.

            В случая, с оглед съблюдаване разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от ЗНА, вменяваща публикуване на интернет страницата на съвета на предложението, в едно с мотивите, изложени в същото, намираме, че е налице хипотезата на чл. 26, ал. 4, предл. второ от ЗНА.

            В частност, конкретната причина за предложението – пандемията, причинена от разпространение на заболяването Covid-19, и обявеното с РЕШЕНИЕ на НС от 13.03.2020 г. извънредно положение в страната, съставлява изключителен случаи, при което и като съставители на проекта определяме срок от 14 дни за предложения и становища по тук изложения проект, считано от публикуването му за обществени консултации на интернет страницата на съвета.

            Предвид гореизложеното, предлагаме на Общински съвет – Русе да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

            На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1 и чл. 15, ал. 1, след спазване процедурата по чл. 26, ал. 3, във вр. с ал. 4, предл. второ от ЗНА и във връзка с чл. 76, ал. 1 и ал. 3 от АПК, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

§ 1. В чл. 4, ал. 2 от Правилника, в края на изречението, се добавя ново изречение със следното съдържание:

„При форсмажорни обстоятелства, при въвеждане на извънредно положение в страната, сесиите на Общински съвет – Русе се провеждат в помещение, изрично отговарящо на разпорежданията, обективирани в Заповеди на Министъра на здравеопазването, съобразено с въведените противоепидемични мерки, а именно, но не само: брой присъстващи, разстояние помежду им, дезинфекция на помещението и повърхностите, възможност за естествено проветряване и др.“.

§ 2. В чл. 48 от Правилника се правят следните изменения:

  1. Създава се нова алинея 4 със следното съдържание:

 „По решение на председателите на комисии, съгласувано с председателя на Общинския съвет, при обективна необходимост, заседанията на комисиите могат да се провеждат чрез осъществяване между членовете на комисиите на електронна комуникация в реално време, осигуряваща им аудио или видеоконферентна връзка, или текстова връзка чрез размяна на електронни изявления. В този случай, председателят на комисията уведомява членовете на комисията за техническия способ и за началния час на заседанието. Техническият способ трябва да осигурява възможността за персонална идентификация и ясно изразяване волята на всеки един от участващите в работата на комисията съветник и гражданин.”

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация влиза в сила от момента на неговото приемане.

ВНОСИТЕЛИ:

/Бедрос Пехливанян – Председател на групата на ПП ГЕРБ/ ……………………………………….

/Наталия Кръстева – Зам.- председател на групата на ПП ГЕРБ/ ………………………………….

Файлове