Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Допълнение на Решение № 522 на ОбС- Русе, прието по протокол № 23 /21.03.2013 г.

До
Общински Съвет Русе
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Анастас Христов Георгиев- общински съветник
Относно: допълнение на Решение № 522 на ОбС- Русе, прието по протокол № 23 /21.03.2013 г.
Уважаеми Дами/ Господа Общински съветници,
С Решение №522 по протокол №23 /21.03.2013 г. Общински съвет- Русе прие Правила и критерии за класиране и прием на деца в общинските детски ясли на територията на Община Русе (Приложение І към решението) и Правила и критерии за класиране и прием на деца в общинските целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Русе (Приложение ІІ към решението).
След оповестяването на Критериите, родители се обърнаха към мен с молба за съдействие, Общински съвет- Русе да допълни решението си, като приеме съответните корекционни индекси, които да дадат предимство при приема на децата в най-близките по местоживеене детски заведения, т.е. настоящият адрес на родителя да дава предимство при класирането на детето. Смятам, че исканията на родителите са справедливи и основателни. Приетите от Общинския съвет критерии в действителност дават повод за притеснения- напълно възможно е детето да не бъде класирано в най-близо разположеното детско заведение, а в друго- отдалечено, което да създаде неудобства за децата и родителите. От друга страна, обстоятелството, че родителят работи дава предимство при кандидатстване, а местоживеенето- не дава такова. Поради важността на проблема и необходимостта Община Русе да даде максимални гаранции, че децата ще могат да посещават най-близо разположените до дома им детски заведения, предлагам, в Критериите за класиране да се създаде нов корекционен индекс, който да има по-голяма относителна тежест от останалите. Ако родителите по някаква причина не желаят децата им да посещават яслите и градините по района им на местоживеене, те няма да могат да се ползват от предимството, което дава настоящият им адрес при класирането.
Предвид изложеното предлагам, Общински съвет Русе да приеме следното
РЕШЕНИЕ
Общински съвет Русе, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във вр.с чл.17, ал.1, т.3 и чл.20 от ЗМСМА, във вр.с чл.25, ал.2, т.6 от ППЗНП и чл.118, ал.1 от ЗЗдр. и Наредба № 26 от 18.11.2008 година за устройството и дейността на детските ясли, детските кухни и здравните изисквания към тях, допълва Решение № 522, прието по протокол №23 /21.03.2013 г., за приемане на Правила и критерии за класиране и прием на деца в общинските детски ясли на територията на Община Русе (Приложение І към решението) и Правила и критерии за класиране и прием на деца в общинските целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Русе (Приложение ІІ към решението), както следва:
1. В Приложение І., т.І. Предимства при прием на деца в детски ясли, се създава се нов допълнителен критерий индекс: „К 11“, критерий: „Настоящ адрес на родителя в района на детското заведение“, точки: 2 (две) точка; уточнения: „Удостоверение за настоящ адрес, издадено от Общинска администрация- Русе- проверката се извършва служебно от директора на детската ясла“.
2. В Приложение ІІ, т.І Предимства при прием на деца в детски градини, се създава се нов допълнителен критерий индекс: „К 12“, критерий: „Настоящ адрес на родителя в района на детското заведение“, точки: 2 (две) точка; уточнения: „Удостоверение за настоящ адрес, издадено от Общинска администрация- Русе- проверката се извършва служебно от директора на детската градина“. 

Файлове