Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Закриване на кметство с. Долно Абланово

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Божидар Йотов
Кмет на Община Русе

ОТНОСНО: Закриване на кметство с. Долно Абланово

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С промените в Закона за административно-териториалното устройство на Република България /ЗАТУРБ/, обнародвани в ДВ бр. 9 от 2011 година се предвиди, че условие за създаване на кметство е наличието на население над 350 души /чл. 16, т.1 от ЗАТУРБ/. Съгласно § 16 от ПЗР на Изборния кодекс избори за кметове на кметства се произвеждат само в тези кметства, които към датата на обнародване на указа на президента за насрочване на изборите за общински съветници и кметове отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ. С оглед законосъобразното провеждане на местните избори общинските съвети следва да приведат съставните административно-териториални единици на териториите на общините си в съответствие с чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ. В този смисъл е и Писмо с изх. № 0308-22/15.07.2011г на Областния управител на Област Русе. Съгласно Решение № 23-МИ/13.07.2011г на Централната избирателна комисия под „население” се разбира броят на всички жители, вписани по постоянен адрес в регистъра на населението при ГД”ГРАО” в МРРБ към 21.06.2011г /датата на обнародване на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за общински съветници и кметове/.
След направена справка и както е видно от приложената към настоящото приложение Таблица за броя на лицата с постоянен адрес към 21.06.2011г в община Русе на условието на чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ не отговаря само едно кметство на територията на общината – с. Долно Абланово, тъй като неговото население към 21.06.2011г е 181, при изисквани от закона – 350 души. Това налага неговото закриване. Компетентен орган да вземе решение за закриване на кметство Долно Абланово е Общински съвет – Русе.
С оглед горното и на основание чл. 96, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 от ЗМСМА и чл. 30 от ЗАТУРБ във връзка с чл. 16, т. 1 и чл. 17, ал. 1 от ЗАТУРБ, Общински съвет – Русе, реши:

1. Закрива кметство с. Долно Абланово.

Приложение:
1. Таблица за броя на лицата с постоянен адрес към 21.06.2011г в община Русе;
2. Копие от Писмо с изх. № 0308-22/15.07.2011г на Областния управител на Област Русе.

ВНОСИТЕЛ

Божидар Йотов
Кмет на Община Русе

Файлове