Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Запазване на цените по Наредба №2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА – РУСЕ

ОТНОСНО: Запазване на цените по Наредба №2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл.7, ал.1 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе началните наемни цени подлежат на актуализация на всеки шест месеца, като се коригират с процент от инфлационния индекс, определен от Националния статистически институт.
Наемните цени по Наредба №2 на Общински съвет–Русе последно са актуализирани, с решение №196 от 15.05.2008г., като са завишени с 10% и коригирани частично през годините.
Според данните на националната статистика индексът на потребителските цени (ИПЦ) за ноември 2012 год. спрямо октомври 2012 год. е 99,9 %, т.е. месечната инфлация е – 0.1%. Инфлацията от началото на годината (ноември 2012 год. спрямо декември 2011 год.) е 3,8 %, а годишната инфлация за ноември 2012 год. спрямо ноември 2011 год. е 3,9 %.
Средногодишната инфлация за периода декември 2011 год. – ноември 2012 год. спрямо периода декември 2010 год. – ноември 2011 г. е 2,8 %. Повечето от обектите с прекратени през 2012 година договори са заети от нови наематели след проведени търгове. За част от тях наемните цени остават на началните стойности, но по този начин се стопанисват и запазват помещенията. Трайно незаети остават целият пети етаж от сградата на ул. „Фердинанд”№3-А, част от имот общинска собственост на ул.„Боримечка” № 43, част от шести и целия седми етаж от сградата на ул. „Котовск” №1, имоти в кметствата с изключение на здравните служби.
Имайки предвид гореизложеното, предлагам началните цени по Наредба №2 на този етап да се запазят същите. На основание чл.63, ал.1 от ПОДОС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.7 ал.1 от раздел ІІ на Наредба № 2 за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет-Русе реши:
Не се променят началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, определени съгласно Наредба №2, за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение, приета с Решение № 196/15.05.2008 г. и последвали частични промени с решения № 413/18.12.2008 г.; № 432/29.01.2009 г.; № 544/16.04.2009 г., №729/10.12.2009 г., № 933/15.07.2010 г., № 997/14.10.2010 г., № 1168/14.04.2011 г., № 1320/16.09.2011 г. и Решение № 50/19.01.2012 г.)

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Файлове