Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Извършване на промени в правилника за организацията, дейността и управлението на ОП „Комунални дейности“ – Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Извършване на промени в правилника за организацията, дейността и управлението на ОП „Комунални дейности“ – Русе.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Действащият към момента Правилник за организацията, дейността и управлението на ОП „Комунални дейности“ е приет с Решение № 746, прието с Протокол 28 от 13.12.2021 г. на Общински съвет – Русе.

В чл. 15 ал.2 численият състав на предприятието е определен на 172 щатни бр.

През м. август 2022 г. с удостоверение №18151 на  Областна дирекция по безопасност на храните – Русе, считано от 31 август 2022 г. капацитета на отдел „Приют за безстопанствени животни“ е увеличен от 540 бр. кучета и 30 бр. котки на 760 бр. кучета и 30 бр. котки.

С цел оптимизиране на работата на отдел „Приют за безстопанствени животни“ при ОП „Комунални дейности“- Русе, равномерното й разпределение между служителите, подобряване на ефективността и качеството на изпълняваните дейности се предлага Правилникът да бъде изменен в чл. 15 ал.2, и Приложението към чл. 15 ал.1 като бъде приет нов текст, отразяващ увеличението на числеността на служителите в общинското предприятие.

Предложеното на Вашето внимание изменение на чл. 15 ал.2 и Приложението към чл.15 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОП „Комунални дейности“, предвижда увеличаване на числеността на служителите в отдел „Приют за безстопанствени животни“ в общинското предприятие с 2 /две/ щатни бройки. Допълнителните нови щатни бройки ще са за отдел „Приют за безстопанствени животни“, длъжност „гледач на служебни животни“

С оглед на увеличението на възложените дейности и след направени разчети, за възможността за извършването им, следва да се увеличи числеността с 2 щатни бройки, като общата численост на персонала на предприятието се променя на 174 (сто седемдесет и четири) щатни бройки.

С приемането на изменението на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Комунални дейности“ ще се постигнат целите по оптимизиране работата на предприятието и целесъобразност при разходване на бюджетни средства.

За прилагане на новата уредба са необходими финансови средства за трудови възнаграждения на служителите.

Извърши се анализ, при който не се установи правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие ОП „Комунални дейности“ – Русе да противоречи на правото на Eвропейския съюз.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 52, ал. 3 и 4 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

  1. Изменя Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Комунални дейности – Русе“, приет с Решение № 746, прието с Протокол 28 от 13.12.2021 г. на Общински съвет – Русе, както следва:
  • В чл.15 ал.2, цифрата 172 се заменя с цифрата 174.
  1. Изменя Приложение 1 от Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Комунални дейности – Русе“, приет с Решение № 746, прието с Протокол 28 от 13.12.2021 г. на Общински съвет – Русе , текста „Обща численост – 172 щатни бройки“ се заменя с текста „Обща численост – 174 щатни бройки“

ВНОСИТЕЛ:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Файлове