Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Изменение в Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Изменение в Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с докладна записка от изпълнителния директор на „Общински Транспорт Русе“ АД относно необходимостта от терен за ново транспортно-ремонтно депо на дружеството, за разглеждане в Общински съвет – Русе е внесено предложение с вх. №77/04.02.2019 г.
Предложено е Общинския съвет да даде съгласие за започване на процедура по апортиране като непарична вноска на Община Русе в капитала на „Общински Транспорт Русе“ АД на имот, предоставен за управление на общинско предприятие „Паркстрой – Русе“.
Имотът, предмет на АЧОС №8129/02.11.2016 г. представлява поземлен имот с идентификатор 63427.3.502 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ от 43 746 кв.м., с балансова стойност 8 747,01 лева. С частично изменение на регулационния план на Западна промишлена зона е образувано УПИ ХI-183 „за Паркстрой“ в кв. 950, Западна промишлена зона.
Имотът е предоставен на общинското предприятие след ликвидацията на общинско търговско дружество „Паркстрой“ ЕООД с Решение №1192/13.11.2014 г. на ОбС-Русе. Включен е в Приложение №2 към чл. 12 от Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ – Списък на активите, които се предоставят за управление на предприятието под т. 2 „Земя земеделска 43734 м2 (имот 502, стар 000039) с балансова стойност 8 006,57 лева“.
Съгласно доклад на директора на ОП „Паркстрой – Русе“, към настоящият момент горепосоченият имот е празен, не се използва по предназначение и е с отпаднала нужда за предприятието.
Мотиви
Причини, които налагат приемането на изменение в правилника
Необходимост от терен в непосредствена близост до изградената контактна мрежа за тролейбусния транспорт, подходящ за ново транспортно-ремонтно депо на „Общински Транспорт Русе“ АД.
Цели, които се поставят с изменението в правилника
Актуализиране на списъка с активите, предоставени за управление на общинското предприятие.
Финансови и други средства, необходими за прилагането на изменението
За прилагане на изменението не е необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства.
Очаквани резултати
Актуално Приложение №2 към чл. 12 от Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганата промяна в Правилника за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на ОП „Паркстрой – Русе“ е в съответствие с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство, в т.ч. нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.
В съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Правилникът за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ е оповестен на сайта на Община Русе, като на заинтересованите е предоставен 30-дневен срок за мнения и становища, от момента на оповестяването.

На основание гореизложеното и чл. 63, ал. 1, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС и чл. 76, ал. 3 от АПК, Общинският съвет реши:

Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ като:
§1. Изменя Приложение №2 към чл. 12 от Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ – Списък на активите, които се предоставят на ОП „Паркстрой – Русе“, като в Допълнението към Приложение №2 на Решение №1022/22.05.2014 г. на Общински съвет – Русе, допълнено с Решение №1192/13.11.2014 г. на Общински съвет – Русе заличава „№2 Земя земеделска 43734 м2 (имот 502, стар 000039) с балансова стойност 8 006,57 лева“.
§2. В правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ се създава §8 в Заключителните разпоредби със следния текст: „Правилникът за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ влиза в сила от 01.04.2019 година.“

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе 

Файлове