Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Изменение и допълнение Наредба №4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе (Загл. изм. с Решение № 34

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ – общински съветник
От партия „Българска социалдемокрация”
В Общински съвет Русе

В условията на чл.63,ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, тъй като е налице сериозен и обществено значим проблем, и интерес, касаещ развитието на подрастващите и младежта, и контрола в тази насока на територията на Община РУСЕ

ОТНОСНО: Изменение и допълнение Наредба №4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе (Загл. изм. с Решение № 341 /18.10.2012 г.)

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с действащия в страната Закон за закрила на детето и мерките, които са необходими за приложението му на територията на Община Русе, считам,че следва да се приемат мерки спрямо подрастващите, и особено спрямо техните родители и лицата, натоварени с възпитанието им предвид следното:

1.Не са редки случаите, когато деца видимо под 18 години могат да се видят по улиците на града в късните часове от денонощието, въпреки разпоредбите в обратен смисъл на посочения Закон.
2.В много случаи деца се включват при консумация на алкохол,цигари и наркотични вещества.
3.Не са редки и случаите, в които такива деца се събират на групички и пак в тъмната част от денонощието организират „купони”, посегателства върху чуждо имущество, побоища и много други действия, които са несъвместими с демократичните принципи на обществото.
4.Почти винаги тези деца се движат без контрол от възрастни хора, държат се невъздържано и невъзпитано с лица, които им правят забележки, посещават заведения за обществено хранене, дискотеки, където се държат като възрастни и в ущърб с обществения интерес. Прави също така, впечатление, че собственици и управители на питейни и хранителни заведения си „затварят очите” за тези прояви на подрастващите само и само да им върви бизнеса, нещо повече – дори ги защитават, въпреки ,че Законът предвижда доста солени глоби при подобно поведение.

С цел избягване или поне ограничаване на такива прояви и от страна на малолетните и непълнолетните, и незаинтересуваността и безотговорността на техните родители или лица, отговорни за възпитанието им, натоварени за това от съда или административни институции, както и на недобросъвестните собственици и управители на хранителни и питейни заведения на територията на Община Русе,
ПРЕДЛАГАМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе (Загл. изм. с Решение № 341 /18.10.2012 г.) КАКТО СЛЕДВА:

1.Да се създаде чл.4а със следното съдържание:
/1/ Забранява се самостоятелното движение по улиците на града и в хранителни и питейни заведения на деца до 14 години за времето от 22.00часа до 06.00часа – през лятото, и от 21.00ч. до 07.00ч.през зимата.
/2/Забранява се на лица от 14 до 18 години самостоятелното движение по улиците на града и в хранителни и питейни заведения за времето от 23.00часа до 06.00часа – през лятото, и от 22.00ч. до 07.00ч. през зимата.
/3/Изключения от правилото по ал.1 и ал.2 по-горе се допуска при условие,че съответното дете е съпровождано от родител или лице, натоварено с отглеждането му.
2.Да се създаде чл.4б със следното съдържание:
/1/Забранява се продажбата на алкохолни напитки и цигари на децата по чл.4а , като при нарушение, на нарушителя се налага глоба до 300лв. при първи случай, а при рецидив – от 300лв. до 1000лв.
/2/Собствениците и управителите на хранителни и питейни заведения да се глобяват при престой на деца по предходната алинея в заведенията им сами без придружител, за посоченото време , като при сервиране на алкохол и при разрешаване на тютюнопушене, глобите да се завишават съобразно глобите по ал.1.
3.Да се създаде чл.4в със следното съдържание:
/1/В случай на посегателства от лице по чл.4а на държавна, общинска или частна собственост и ако бъдат нанесени щети, обезщетяването се възлага на придружителя на малолетното или непълнолетното лице, за което се съставя съответен констативен протокол.
/2/Ако малолетните или непълнолетните лица са били оставени без надзор от родител или придружител сами по улици, питейни и развлекателни заведения и пр., и са причинили някакви щети, за тези щети отговарят техните родители или лицата, натоварени с отглеждането им съобразно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/.
/3/Обезщетенията се дължат независимо от наложените глоби и други санкции на родителите или лицата , натоварени с възпитанието на малолетните и непълнолетните.
4.Да се създаде чл.4г със следното съдържание:
Да се създаде работна група, която след обсъждане цялостно на потребностите на подрастващото поколение, да разработи концепция за развитието на децата и младежта, обхващането й в различни форми на обучение, обществено-полезен труд и пр., която група да предложи при нужда и съответни нормативни актове /наредби и правилници/ за осъществяване на концепцията. Концепцията да се изготви в срок до 31.10.2016г., в който срок да се внесе за обсъждане на сесия в Общинския съвет.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – гр. Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (приет с Решение №15, на Общински съвет – гр. Русе, прието с Протокол № 3/15.12.2011 г.), предлагам на Общински съвет – гр. Русе да вземе следното:
Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Общински съвет – гр. Русе реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе (Загл. изм. с Решение № 341 /18.10.2012 г.),както следва:
ДОПЪЛВА Наредба №4: – с чл.4а със следното съдържание:
/1/ Забранява се самостоятелното движение по улиците на града и в хранителни и питейни заведения на деца до 14 години за времето от 22.00часа до 06.00часа – през лятото, и от 21.00ч. до 07.00ч.през зимата.
/2/Забранява се на лица от 14 до 18 години самостоятелното движение по улиците на града и в хранителни и питейни заведения за времето от 23.00часа до 06.00часа – през лятото, и от 22.00ч. до 07.00ч. през зимата.
/3/Изключения от правилото по ал.1 и ал.2 по-горе се допуска при условие,че съответното дете е съпровождано от родител или лице, натоварено с отглеждането му.
С чл.4б със следното съдържание:
/1/Забранява се продажбата на алкохолни напитки и цигари на децата по чл.4а , като при нарушение, на нарушителя се налага глоба до 300лв. при първи случай, а при рецидив – от 300лв. до 1000лв.
/2/Собствениците и управителите на хранителни и питейни заведения да се глобяват при престой на деца по предходната алинея в заведенията им сами без придружител, за посоченото време , като при сервиране на алкохол и при разрешаване на тютюнопушене, глобите да се завишават съобразно глобите по ал.1.

С чл.4в със следното съдържание:
/1/В случай на посегателства от лице по чл.4а на държавна, общинска или частна собственост и ако бъдат нанесени щети, обезщетяването се възлага на придружителя на малолетното или непълнолетното лице, за което се съставя съответен констативен протокол.
/2/Ако малолетните или непълнолетните лица са били оставени без надзор от родител или придружител сами по улици, питейни и развлекателни заведения и пр., и са причинили някакви щети, за тези щети отговарят техните родители или лицата, натоварени с отглеждането им съобразно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/.
/3/Обезщетенията се дължат независимо от наложените глоби и други санкции на родителите или лицата , натоварени с възпитанието на малолетните и непълнолетните.
С чл.4г със следното съдържание:

Да се създаде работна група, която след обсъждане цялостно на потребностите на подрастващото поколение, да разработи концепция за развитието на децата и младежта, обхващането й в различни форми на обучение, обществено-полезен труд и пр., която група да предложи при нужда и съответни нормативни актове /наредби и правилници/ за осъществяване на концепцията. Концепцията да се изготви в срок до 31.10.2016г., в който срок да се внесе за обсъждане на сесия в Общинския съвет.

ВНОСИТЕЛ:
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Общински съветник
 

Файлове