Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Изменение и допълнение на Наредба за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ
ПЛАМЕН СТОИЛОВ

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с необходимостта от засилване на контрола над домашните кучета с цел създаване на ясни правила за отглеждането и регистрацията им се налага изменение и допълнение на Наредба за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе. На 30.03.2012 г. се събра комисията, назначена със Заповед № РД01/60/18.01.2012 г. на Кмета на Община Русе. На това заседание се обсъдиха предложения за изменение и допълнение на Наредба за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе, които представям на вашето внимание. В тази комисия са включени представители на Община Русе, Общински приют за безстопанствени кучета и неправителствени организации за защита на животните.
Предвид горното и на основание чл. 63, ал.1 Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет реши:
§1. Допълва Наредба за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, като в чл.7 се нанасят следните корекции:
1.1. Ал. 2 Вместо: „При придобиване на куче с вече платена годишна такса, същата не се заплаща от новия собственик“ да се чете: „Всички собственици на домашни кучета на територията на Община Русе са задължени да подадат декларация по образец на приложение 1 в Общината за притежаваните от тях животни, в срок до 3 месеца от влизане в сила на настоящата разпоредба. Към декларацията се прилага копие от ветеринарномедицинския паспорт на животното, заверен за годината ловен билет и др. документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 175 от ЗВД (за освобождаване от такса за притежаване на куче)”.
1.2. Създава се нова ал. 3, която гласи: “При регистрирането на животното и заплащането на таксата за всяка година на собственика се издава регистрационна карта, съдържаща информацията от подадената декларация – № на чип на кучето, № на паспорт, адрес на обитаване, собственик, заплатена такса.
1.3. Създава се нова ал. 4, която гласи: „За ново придобити животни, собственика ги регистрира при ветеринарен лекар по реда на чл. 174 от ЗВД, и подава в общината декларацията по чл. 7, ал.2 от настоящата Наредба в 14 дневен срок от регистрацията им“.
1.4. Създава се нова ал. 5, която гласи: „При промяна на адреса и на собствеността, собственикът е длъжен да уведоми общината в срок до 2 месеца, а при смърт на кучето – домашен любимец, в срок от 7 дни след настъпване на събитието. Труповете на умрелите животни могат да се предоставят в общинския приют за безстопанствени животни за предаване на екарисаж“.
§2. Съществуващите до сега алинеи 3 и 4 стават съответно алинеи 6 и 7, като текстовете им не се променят.
§3. Чл. 8 се допълва със следните текстове:
3.1. Към точка 1 след думите „без надзор“ се добавя запетая и текста „да не го извежда без повод, а за агресивни кучета – и без намордник“.
3.2. Добавят се нови точки 2, 3 и 4, както следва:
„2. Да вземе мерки животното да не замърсява обществени места, като почиства мястото след дефекация;
3. Да вземе мерки животното да не създава опасност за хора или други животни;
4. При извеждане на кучето да носи ветеринарномедицинския паспорт на животното и регистрационната карта, издадена от общината съгласно чл.7 ал.3 от настоящата наредба, и да ги представя при проверка“.
3.3. Съществуващата точка 2 става точка 5.
§4. В чл.10. вместо „Забранява се разхождането, преминаването и престоя на животни-компаньони на територията на детски ясли, детски градини, учебни и здравни заведения, и детски площадки.” да се чете „Забранява се разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общината със забранителни знаци. Местата, забранени за разходка на кучета, се определят със заповед на Кмета на Общината.”
§5. Добавят се нови членове 11 и 12 със следното съдържание:
„Чл.11. Забранява се храненето на безстопанствени животни в близост до детски, учебни и лечебни заведения, по улици и тротоари.
Чл.12. Забранява се храненето на животни с термично необработени месни продукти (сурово месо, кокали, карантия и др.”)
§6. Съществуващите чл. 11 и 12 да се четат съответно като чл.13. и чл. 14 без изменение на съдържанието им. (
§7. Съществуващите чл. 13, 14 и 15 стават съответно чл. 15, чл. 16 и чл. 17, със същото съдържание.
§8. Добавя се нов чл. 18, който гласи:
„чл.18. (1) За нарушение на чл. 8 – глобата е 100 лв.
(2) При повторно нарушение – глобата е 200 лв.”.
§9. Съществуващите чл. 16, 17 и 18 да се четат съответно чл.19, чл. 20 и чл. 21.
§10. В чл. 20 вместо „глоба от 20 до 150 лв.” да се чете „глоба от 50 до 150 лв.” Ветеринарен лекар, който не е спазил изискванията по чл.7, т.8 се наказва с глоба от 20 до 40лв., а при повторно нарушение – с глоба от 40 до 60лв .
ВНОСИТЕЛ:
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Съгласували:
Свилен Иванов
Заместник-кмет на Община Русе

Елка Дочева
Директор дирекция „Правни дейности”

Здравка Великова
Директор дирекция „Инфраструктура, екология и транспорт”

Виолета Василева
Началник отдел „Екология”

Миглена Ангелова
Старши юрисконсулт в дирекция ПД

Съставил:
Павлина Георгиева
Мл. инспектор в отдел „Екология”

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБЩИНА РУСЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА ЖИВОТНО-КОМПАНЬОН

Данни за собственика:
1. За физическо лице – собственик на животно-компаньон
От ………………………………………………………………………………………………..
(собствено, бащина и фамилно име)
ЕГН/ЛНЧ или служебен № на чужд гражданин …………………………………………….
Постоянен адрес/ адрес по местоживеене ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………
2. За юридическо лице – собственик на животно-компаньон
От ……………………………………………………………………………………………….
Булстат/ЕИК ……………………………………………………………………………………
Адрес на регистрация …………………………………………………………………………
Адрес на управление …………………………………………………………………………

Управител / лице за контакти ………………………………………………………………….

Данни за животното:

Порода ……………………………….. възраст на кучето ………………………………….

Адрес на обитаване/отглеждане на кучето …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

№ на микрочип на животното ………………………………………………………………

№ на ветеринарномедицински паспорт ……………………………………………………

Притежаваното от мен куче е кастрирано ДА НЕ

Настоящата декларация подавам в качеството си на собственик на куче

Подпис на декларатора:

Към декларацията се прилага ксерокопие на съответните страници на ветеринарномедицинския паспорт на кучето, удостоверяващи обстоятелствата а освобождаване от такса за притежаване на куче, съгласно изискванията на ЗВД и ЗЗЖ.
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл.255 и чл. 313 от НК.

Основания за освобождаване от такса куче, според чл. 175 от ЗВД:
Кучета на инвалиди и кучета на хора в неравностойно положение, удостоверено със сертификат от съответната съсловна организация;
Кучета, отглеждани от организации на бюджетна издръжка – служебни кучета;
Кучета, отглеждани и използвани от Българския червен кръст;
Кучета, отглеждани и използвани за опитни цели;
Кучета, които са кастрирани;
Ловни кучета със заверен за съответната година ловен билет, издаден от БЛРС;

Файлове