Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Изменение и допълнение на Наредба № 14 „За реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе” приета от Общински съвет Русе( Решение № 132 по протокол № 23/29.09.2000 г. посл. изм. решение № 896 по пр

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Р У С Е

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От инж. БОЖИДАР ЙОТОВ-
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 14 „За реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе” приета от Общински съвет Русе( Решение № 132 по протокол № 23/29.09.2000 г. посл. изм. решение № 896 по протокол № 44/20.05.2010 г. )

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Компенсацията от общинския бюджет за 2009 г. за безплатни и с намалени цени пътувания на някои категории граждани в обществения транспорт беше 1 200 000 лв., от които се изразходваха 885 922 лв.
През 2010 г. бяха гласувани 600 000 лв., което доведе до увеличаване цените на картите за ученици /вътрешноградски транспорт/ и възрастни граждани /до 75 години/, тъй като общината намали своя дял при компенсирането им, както следва:
За ученици – сумата доплащана от общината се промени от 9,46 лв. на 4,73 лв. на карта.
За възрастни граждани /до 75 години/- сумата доплащана от общината се промени от 10,30 лв. на 5,15 лв. на карта.
Преференциалните пътувания на останалите категории пътници: ученици /междуселищен транспорт, възрастни граждани /навършили 75 години/ и инвалиди 1-ва и 2-ра група инвалидност се запазиха.
Поради това, че за 2011 г., гласуваните средства за компенсиране на безплатни и с намалени цени пътувания на някои категории граждани в обществения транспорт са 800 000 лв. и предвид разделението на различните категории пътници, предлагам увеличаване на дяла на Община Русе при компенсиране на картите с намаление за: ученици /вътрешноградски транспорт/ и възрастни граждани до 75 години, както следва:
1. ученически градски карти – общината да заплаща по 9,46 лв. вместо по 4,73 лв. на карта – цена на картата за ученика – от сегашна цена 20 лв. ще струва около 15 лв. /на фирма „Шанс-99” и фирма „Геокомерс”/ и от сегашна цена 22 лв. ще струва около 17 лв. /на фирма „ЕГГЕД-РУСЕ”/.
2. карти с намаление за възрастни граждани – общината да заплаща по 10,30 лв. на карта, вместо по 5,15 лв. – цена на картата за гражданина – от сегашна цена 15 лв. ще струва около 10 лв.
Прилагам прогнозно разпределение на средствата до края на 2011 г./Приложение № 1/.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 96, ал.1 ПОДОСР, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет-Русе да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет Русе
р е ш и:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 „За реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе” както следва:
§ 1. В чл. 12, ал./1 /се правят следните изменения:
„ вместо „по 4,73 лв. на карта”, става „по 9,46 лв. на карта.”
§ 2. В чл. 12, ал./4 / се отменя.
§ 3. В Чл.13, ал. /1/ се правят следните изменения:
вместо „по 5,15 лв. на карта”, става „по 10,30 лв. на карта.”

Инж. БОЖИДАР ЙОТОВ
Кмет на Община Русе

Файлове