Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Изменение и допълнение на Наредба № 14 „За реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе” приета от Общински съвет Русе( Решение № 132 по протокол № 23/29.09.2000 г. посл. изм. решение № 161 по пр

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Р У С Е

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От инж. БОЖИДАР ЙОТОВ-
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 14 „За реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе” приета от Общински съвет Русе( Решение № 132 по протокол № 23/29.09.2000 г. посл. изм. решение № 161 по протокол № 10/17.04.2008 г. )

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Въпросите, свързани с реда и условията за превоз на пътници, багаж и багажни пратки с обществения транспорт на територията на Община Русе, както и условията за пътувания изцяло или частично заплащани от общинския бюджет, извън регламентираните от държавата преференции и реда за компенсирането им са уредени в на Наредба № 14 „За реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе” на Общински съвет Русе. Икономическите условия налагат Общинският съвет отново да разгледа и реши някой от въпросите в Раздел III от наредбата, регламентиращ УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНИЯ, ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗАПЛАЩАНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, ИЗВЪН ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ И ВИД НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТ като измени и допълни действащия подзаконов нормативен акт. Настоящото предложение за изменение на наредбата е обосновано от следното:
Компенсацията от общинския бюджет за 2009 г. за безплатни и с намалени цени пътувания на някои категории граждани в обществения транспорт беше 1 200 000 лв., като от тях бяха изразходвани 885 922 лв. /средно месечно по 73 826 лв./
За 2010 г. са гласувани 600 000 лв. За месец януари и февруари на 2010 г. са изразходвани общо 144 444 лв., от които за м.януари 70 922 лв. и за м.февруари 73 522 лв.
Това означава, че при запазване на преференциалните пътувания, съгласно Наредба № 14 на Общински съвет Русе, в края на лятото средствата ще бъдат изразходвани.
Във връзка с гореизложеното, предлагам намаляване на дяла на Община Русе при компенсиране на картите с намаление за ученици /вътрешноградски транспорт/, възрастни граждани и инвалиди и увеличение на цената на картите, както следва:
1. ученически градски карти – общината да заплаща по 4,73 вместо по 9,46 лв. на карта – цена на картата за ученика – от 15 лв. става 19 лв. /на фирма „Шанс-99”/ и от 18 лв.става 22 лв. /на фирма „ЕГГЕД-РУСЕ”/ .
2. карти с намаление за възрастни граждани – общината да заплаща по 5,15 лв. на карта, вместо по 10,30 лв. – цена на картата за гражданина – от 9 лв. става 14 лв. /на фирма „Шанс-99”/ и от 11 лв. става 16 лв. /на фирма „ЕГГЕД-РУСЕ”/.
3. карти с намаление за хора с увреждания – общината да заплаща по 7,25 лв. на карта, вместо по 14,50 лв. – цена на картата за гражданина – от 10 лв. става 17 лв. /на фирма „Шанс-99”/ и от 11 лв.става 18 лв. /на фирма „ЕГГЕД-РУСЕ”/.
Предвид горното и на основание чл. 96, ал.1 ПОДОСР, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет-Русе да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет Русе
реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 „За реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе” както следва:
§ 1. В чл. 12, ал./1 /се правят следните изменения:
„ вместо „по 9,46 лв. на карта”, става „по 4,73 лв. на карта.”

§ 2. В Чл.13, ал. /1/ се правят следните изменения:
вместо „по 10,30 лв. на карта”, става „по 5,15 лв. на карта.”

§ 3. В Чл.14, ал. /1/ се правят следните изменения:
вместо „по 14,50 лв. на карта”, става „по 7,25 лв. на карта.”

§ 4. В чл.17 се правят следните изменения и допълнения:
1.Досегашния чл.17 става ал.1
2.Създава се нова ал.(2):
„(2) Превозвачите могат да правят и по големи намаления от предвидените, когато считат това за икономически целесъобразно, без да бъдат компенсирани за това от общинския бюджет.”
Инж. БОЖИДАР ЙОТОВ
Кмет на Община Русе

Съгласували:

Инж. Орлин Лазаров
Заместник-кмет на Община Русе

Елка Дочева
Директор ПД

Ренета Бонева
Ст. Юрисконсулт

Подготвил:
Инж. Лилия Донева
Ст. инспектор в отдел „Транспорт”

Файлове