Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Изменение и допълнение на Наредба № 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На територията на община Русе, особено в град Русе, се констатират много изоставени и излезли от употреба моторни превозни средства, разположени в тревни площи, междублокови пространства и други. От началото на 2019 г. до настоящия момент са констатирани общо 141 броя излезли от употреба моторни превозни средства, за които са изготвени досиета и са преминали през процедура, съгласно Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе /Наредба № 15 на ОбС-Русе/. 

Към момента при поставянето на стикер-предписанието на дадено излязло от употреба моторно превозно средство /ИУМПС/ започва да тече 3-месечен срок за неговото доброволно преместване от собственика от съответния терен общинска или държавна собственост. Практиката показва, че за посочения срок значителна част от ИУМПС не биват премахнати доброволно от страна на собственика/собствениците, което представлява от една страна замърсяване на околната среда, а от друга страна – проява на недоволство от страна на граждани. Не на последно място, следва да се отбележи, че излезлите от употреба МПС заемат места за паркиране, както в паркингите в междублоковите пространства, така и по улиците на нашата община. Това са и причините за предлаганите изменения в нормативния акт.

С настоящия проект за изменение на Наредба № 15 на ОбС-Русе, предлагаме намаляване на срока от 3 месеца на 14 дни, след изтичането на който срок ИУМПС ще бъде премахнато от паркинга/улицата/ междублоковото пространство и преместено на площадка за разкомплектоване, където ще престои 3 месеца преди да започне дейността по неговото разкомплектоване. Така ще се постигне основната цел на предлагания проект за нормативен акт – в кратък срок общинските паркинги и улици да бъдат освободени от ИУМПС, което неминуемо ще доведе от една страна до предотвратяване на замърсяването на околната среда, а от друга – до освобождаване на места за паркиране. 

Следва да се отбележи, че постигането на поставената цел става без да бъдат нарушени или застрашени правата на собственика на ИУМПС. На първо място се предвижда ИУМПС, което е принудително преместено на площадка за разкомплектоване да престоява на същата 3 месеца преди да започне дейността по неговото разкомплектоване. Преди изтичане на този срок собственикът му може да го получи обратно след заплащане на разходите по принудителното му преместване и съхранение. На второ място следва да се има предвид, че заповедта за принудително преместване на автомобила се съобщава на собствениците по реда на чл. 61 от АПК, който препраща към чл. 18а от същия кодекс. Редът предвиден в АПК в началото на миналата година се различава от този визиран в чл. 37, ал. 3 на действащата в момента Наредба № 15 на ОбС-Русе, което налага отмяната на посочената норма в подзаконовия нормативен акт.

В чл. 39 от сега действащата наредба е предвидено, че преместването на ИУМПС на друго място общинска или държавна собственост, не спира изпълнението на даденото предписание. С проекта на нормативен акт се предлага още една мярка, която ще гарантира, че върнатите ИУМПС от площадката за разкомплектоване по искане на техните собственици няма да бъдат разположени отново в имотите общинска и държавна собственост. 

В резултат на предлаганата промяна се очаква да се намали замърсяването в околната среда и да се увеличат използваемите места за паркиране. За прилагането на новата уредба не са необходими допълнителни финансови средства. 

Не беше установено настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение Наредба № 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който е от изключителната компетентност на Общинския съвет, като колективен орган на местно самоуправление. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относима към регулирането на конкретния вид обществени отношения.       

С оглед гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 22 от Закона за управление на отпадъците, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Адмнистративнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема Наредба за изменение и допълнение Наредба № 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе както следва:

§ 1. Чл. 35, ал. 3 придобива следната редакция: „Връчването на предписанието за преместване на превозното средство се счита за изпълнено с поставяне на стикера. Срокът за преместване на ИУМПС е 14 дневен. Същият започва да тече от деня, следващ посочената на стикера дата на поставяне, и изтича в 24:00 часа на последния ден от 14-дневния срок“.

§ 2. Чл.36 отпадат думите „ …на които са поставени предписания за преместване…“

§ 3. В Чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Алинея 3 става: „ИУМПС, което е принудително преместено на площадка за разкомплектоване престоява на същата 3 месеца преди да започне дейността по неговото разкомплектоване.“
  2. Добавя се нова алинея 4 както следва: „Преди изтичане на срока по ал. 3 собственикът на ИУМПС може да го получи обратно след заплащане на разходите по принудителното му преместване и съхранение на лицата по чл. 41.“
  3. Досегашната алинея 4 става алинея 5 и се изменя по следния начин: „Изоставено регистрирано МПС, за което има влязла в сила заповед за принудително преместване и което е предадено на център за разкомплектоване на МПС и е изтекъл срока по ал. 3, не подлежи на връщане на собственика му.“

§ 4.  В Чл. 39 досегашният текст става алинея 1 се добавя нова  алинея 2 както следва: „В случай, че собственикът е получил обратно ИУМПС след заплащане на разходите по принудителното му преместване и съхранение на лицата по чл. 41 и се констатира, че същото е  на място общинска или държавна собственост:

1. се предават за разкомплектоване без да се преминава отново процедурата по тази глава;

2. не подлежат на връщане;

3. се налага санкция в двоен размер.“

§ 5.  Чл. 41, т. 1 след думите „Събират, транспортират, приемат“ се поставя запетая и се добавя „съхраняват“.

§ 6. В Приложение № 2 към Наредба № 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе  изразът „в срок от 3 /три/ месеца“ се заменя с: „в срок от 14 /четиринадесет/ дни“.

ВНОСИТЕЛ:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Срокът за предложения и становища по проекта на наредбата е 30 дни, считано от публикуването на интернет страницата на ОбС-Русе

Файлове