Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

Д О
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Пламен Стоилов
Кмет на Община Русе

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
ОП „Спортни имоти” е специализирано звено на Община Русе за управление на спортно-материалната база. Предоставя наличната база за организиране на спортни прояви и развлекателни мероприятия. Физически и юридически лица, които не са в договорни отношения с Общината могат с предварително заявяване да ползват почасово спортна база. Наемните цени се определят съгласно Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе. С Решение № 914 прието с Протокол № 45/17.06.2010 г. на ОбС последно е правена корекция на цените на услугите осъществявани от ОП „Спортни имоти”.
Във връзка с оптимизиране дейността на общинското предприятие се налага актуализиране на част от цените на услугите. Причини налагащи промяната са утежнената работа в настоящата икономическа обстановка и неколкократно увеличените цени на консумативите – ел.енергия, вода, топлоенергия. Интересът към ползването на базата на предприятието показва, че част от фиксираните в Наредба № 16 цени не отговарят на реалното търсене.
ОП „Спортни имоти” е финансово подчинено на Община Русе. Приходите от дейността му се внасят в приход на общинския бюджет. С настоящата промяна се цели увеличаване на финансовите резултати на предприятието. 

Файлове