Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Изменение и допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

През м. декемеври 2014 г. със свое Решение № 1256, прието с протокол № 44/11.12.2014 г., Общински съвет – Русе прие Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Русе. Наредбата бе изменена и допълнена с Решение № 1309, прието с протокол № 47 от 26.02.2015 г.
Заявленията за отпускане на помощ, подадени от гражданите, се разглеждат на заседания на комисия по чл. 13 от Наредба № 21, назначена със заповед № РД-01-3114/04.12.2015 г. на кмета на Община Русе за разглеждане на постъпилите молби по Наредба № 21. В процеса на работа на комисията бяха отчетени пропуски в текста на наредбата, които затрудняват вземането на коректни решения. Това са:
В общинска администрация постъпват молби за отпускане на финансова помощ, предназначена за бъдещи плащания. С оглед на изразходването на тези средства по предназначение комисията предложи и прие към чл. 15 от наредбата да се добави ал. 3, с която да се регламентира редът за отчитане от гражданите на получените средства.
Беше предложено и прието допълнение към чл. 19 от наредбата, определящ случаите, в които не се отпуска финансова помощ, като се описват и други плащания, които нямат инцидентен характер, разписан в чл. 2 от наредбата.
С оглед гореизложеното, причините, обуславящи налагането на промени в Наредба № 21, са възможността за осъществяване на последващ контрол при отпускане на финансова помощ за бъдещи плащания, както и конкретизиране на основанията, за които не се отпуска помощ по реда на Наредба № 21.
Гореспоменатите изменения в Наредба № 21 целят да се регламентират детайлно случаите, в които гражданите имат възможността да упражнят правото си за отпускане на еднократна социална помощ за бъдещи плащания, при получена такава в предходна година. На следващо място целта, налагаща промяната в чл. 19 от Наредба № 21, е да се пояснят основанията, за които не се отпуска социална помощ, с оглед улесняване на гражданите при кандидатстване за отпускане на социална помощ.
Съгласно приетия от Общински съвет – Русе бюджет на Община Русе за целево подпомагане на лица в затруднено социално положение са приети финансови средства по Наредба № 21. Те са разпределени в две направления за: отпускане на еднократна финансова помощ и за подпомагане почивката на приемни семейства. Настоящите промени не обуславят необходимост от нови или допълнителни финансови и други средства за прилагането на новата уредба.
Резултатът от прилагането на новата уредба е осъществяване на последващ контрол при отпускане на социална помощ за бъдещи плащания, а също така и преодоляване двусмислието при тълкуването на обстоятелства по внесени молби за подпомагане на гражданите.
Настоящите промени в Наредба № 21 са в съответствие с правото на Европейския съюз.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация, предлагам Общински съвет – Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет Русе

Р Е Ш И :

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Русе, както следва:
§ 1. В чл. 15 се прави следното допълнение:
Създава се нова ал. 3 със следния текст:
„(3) В случай, че помощта се отпуска за бъдещи плащания, гражданинът е длъжен да представи в общинска администрация финансов документ за извършения разход в срок от една година от получаването на финансовата помощ. При кандидатстване за отпускане на помощ по реда на Наредба № 21 през годината, следваща годината на получаване на финансовата помощ за бъдещи плащания и преди да е изтекъл едногодишният срок за представяне на разходооправдателни документи, кандидатът следва да представи към заявлението разходооправдателен документ, удостоверяващ извършените разходи, съгласно предоставената финансова помощ. В случай, че такъв документ не бъде представен, гражданинът се лишава от правото да кандидатства за подпомагане по реда на Наредба № 21 през годината, следваща годината на отпускане на финансовата помощ.“
§ 2. В чл. 19 се прави следното изменение:
Вместо: „Не се отпуска помощ, когато е искана за погасяване на задължения за данъци, такси, вноски към осигурителни и здравни фондове и кредитни институции.“
Става: „Не се отпуска помощ, когато е искана за погасяване на задължения за данъци, такси, вноски към осигурителни и здравни фондове, кредитни институции, договорно поети периодични парични задължения, в т.ч. и комунално-битови разходи и разходи за плащания по договори за наем.“

ВНОСИТЕЛ,

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе
 

Файлове