Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ
ПЕНЧО МИЛКОВ
СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА
ЕМИЛ МИЛУШЕВ

ОТНОСНО:Изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлаганите промени в Наредба № 7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе отразяват необходимостта от допълването й по начин, който да даде възможност върху паметниците,монументалните или декоративни елементи на територията на Община Русе да бъдат разположени надписи, отразяващи единствено съществената информация за тях.
В Русе и общината има десетки паметници. Част от тях са изградени преди повече от сто години. Всеки паметник отговаря на отношението на определена част от обществото към дадено събитие или личност. Паметниците са свидетелство в памет или прослава на хора и значими за отечеството исторически събития.Най- важноте е , че те имат ролята за запазване на историческата памет и поуките от нея, за преклонение към подвига и величието , за съхранение и предаване през поколенията на героизма в най- значимите моменти от развитието на родината.
Паметниците по смисъла на Закона за културното наследство са нематерилно културно наследство и са художествени произведения на изящното и приложно изкуство. Те са неразделими елементи от пространствената среда, в която са или за която са създадени.Отговорността за тяхното опазване е наше общо задължение.
На единици паметници за съжаление е посочена важната информация за повода на изграждане, събитието, даже името на личността, автора или колектива, които са го сътворили. Това е информация, която е изключително важна за познание на младите и за сведение на гостите на града и общината.
С приемане на наредбата се цели създаване на норми, определящи реда за поставяне на тази важна за обществото информация. В резултат от прилагането на новата уредба информацията за съответния паметник,монумент или декоративен елемент ще стане достъпна за всеки гражданин и гост на Община Русе. За прилагане на новата уредба не са необходими финансови средства.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация, предлагам Общински съвет – Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 79 от АПК, чл.21, ал.1, т. 8 и т . 23 от ЗМСМА и чл. 56, ал.2 и чл. 57, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Русе реши :
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе, както следва:
§ 1. Създава се нов чл. 70а, със следния текст:
Чл. 70а. (1) Върху монументално-декоративните елементи могат да се поставят надписи, съдържащи само името на автора, годината на изграждане, повод за изграждане или друга съществена кратка информация за конкретния монументално-декоративен елемент.
(2) Надписи могат да бъдат поставяни на постамента на паметник, монумент или декоративен елемент или до него, оформени на терена.
(3) Главният архитект на общината разрешава, въз основа на проекти, съгласувани с Министерството на културата при условията и по реда на чл. 125, ал. 6 от ЗУТ, поставянето на надписи върху паметниците и монументално-декоративните елементи.

ВНОСИТЕЛИ:

СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА:

ПЕНЧО МИЛКОВ:

ЕМИЛ МИЛУШЕВ:
 

Файлове