Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ
ПЛАМЕН СТОИЛОВ

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с необходимостта от засилване на контрола над домашните кучета с цел създаване на ясни правила за отглеждането и регистрацията им се налага изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе. На 30.03.2012 г. се събра комисията, назначена със Заповед № РД01/60/18.01.2012 г. на Кмета на Община Русе. На това заседание се обсъдиха предложения за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе, които представям на вашето внимание. В тази комисия са включени представители на Община Русе, Общински приют за безстопанствени животни и представители на неправителствени организации за защита на животните.
Предвид горното и на основание чл. 63, ал.1 Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, буква „и” и чл. 116 от Закона за местни данъци и такси, Общинският съвет реши:
§1. Изменя чл. 53 „в“, ал. 1 от Наредба №16, като вместо: „Чл. 53 „в” в сила от 01.01.2007г., със следния текст: (1)За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 10 лева, а за пенсионери с доход под 200 лева – 5 лева“
да се чете: „Чл. 53 „в”:
(1)За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 25 лева. При придобиване на куче с вече платена годишна такса, същата не се заплаща от новия собственик.”
§2. Отменя чл. 53„в“, ал. 3 от Наредба №16.
§3. Изменя алинеи 4, 5, 6 и 7 на чл. 53 „в” в алинеи 3, 4, 5 и 6.
§4. Изменя чл. 59, ал.1, т. 42 от Наредба №16, като вместо: „Грижи за загубени кучета с доказан стопанин, оказвани в “Общинския приют за бездомни кучета” – 1,50 лв. на ден“ да се чете: „Грижи за загубени кучета с доказан стопанин, оказвани в “Общинския приют за бездомни кучета” – 2,50 лв. на ден(без включен ДДС)“.

ВНОСИТЕЛ:
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Съгласували:
Свилен Иванов
Заместник-кмет на Община Русе

Елка Дочева
Директор дирекция „Правни дейности”

Здравка Великова
Директор дирекция „Инфраструктура, екология и транспорт”

Виолета Василева
Началник отдел „Екология”

Миглена Ангелова
Старши юрисконсулт в дирекция ПД

Съставил:
Павлина Георгиева
Мл. инспектор в отдел „Екология”

Файлове