Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Изменение и допълнение на Наредба №4– За провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ДЕЯН НЕДКОВ

Общински съветник от групата общински съветници МК „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“  /СДС, ДБГ, ССД, БНД, ДВИЖЕНИЕ 21/

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №4– За провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Наредба №4 За провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе е Приета от Общински съвет – Русе с Решение N 54 по  протокол N 6/15.05.1992 г., изм. и доп. с Решение N 149 по протокол N 20/03.12.1993 г.; Решение N 161 по  протокол  N 22/04.02.1994 г.; Решение N 239 по протокол N 32/09.12.1994 г.; Решение N 58 по протокол N 6/01.03.1996 г; Решение N 273 по протокол N 18 /22.05.1997 год.; Решение № 569 по протокол № 33/10.07.1998 г.; Решение № 586 по протокол № 35/30.09.1998 г.; Решение № 760 по протокол № 46/28.05.1999 г.; Решение № 88/28.04.2000 г.; Решение № 228 по протокол   № 29/22.12.2000 г; Решение № 386 по Протокол №40/13.07.2001 г.; Решение № 964 по Протокол № 71/30.05.2003 г.; Решение № 405 по Протокол №21/26.11.2004г., Решение № 791 по Протокол № 38/25.11.2005 г., Решение № 476 по Протокол № 23/19.02.2009 г., Решение № 587 по Протокол № 29/11.06.2009 г; Решение № 341 по Протокол № 16/18.10.2012 г., Решение № 1247 по Протокол № 49/19.09.2019 г.) същата в глава II, раздел I касае спазването на обществените спокойствие и морал, като са разписани правила за ограничаване на шума в жилищните сгради и обществени места.

В чл. 2 ал.1 се забранява вдигането на шум в жилищните сгради между 14.00 до 16.00ч. и от 23.00 до 06.00ч. през летния и от 22.00 до 7.00 часа през зимния период. Важно е да се отбележи, че в този случай шумът не трябва да нарушава спокойствието на другите обитатели, при нарушаване на разпоредбата пристигналият на мястото контролен орган съставя протокол-предупреждение и при последващ сигнал- акт за административно нарушение глоба от 20.00 до 100.00лв.

В чл. 4, ал.1 се забранява вдигане на превишаващ нормите шум по улиците, площадите и другите обществени места, като глобата за нарушаването е от 200 до 500 лв. при провеждане на обществени мероприятия. Като изключим организирането на масови мероприятия като митинги, шествия и манифестации при провеждането на които действително и безспорно се  превишаваш нормите на шум и за които има точно определени отговорни лица отговарящи за нормалното им протичане и факта, че е забранено провеждането на същите в периода между 22.00 и 06.00 часа според наредба № 19 на Община Русе остава другите източници на шум, които смущават спокойствието и нарушават правото на почивка на жителите на община Русе. Според живущите в кв. „Възраждане“ и кв. „Здравец“ а и на други потърпевши от различни квартали на града, такъв източник на шум са групички от най-често млади хора, които се събират на обществени места и консумирайки алкохол се забавляват до малките часове на деня, нарушавайки правото им на почивка. В конкретния случай след сигнал до телефон 112 пристигналия на мястото патрул констатира само наличието на група от хора, които с нищо не смущават обществения ред, тъй като дали даден шум превишава или не нормите се определя от инспектори в РИОСВ-Русе, което е практически невъзможно в тези случай касаещи нощната тишина. Поради това органите на МВР могат само да предупредят лицата, но не и да предприемат конкретни действия, за ограничаване на нощния шум. Най-честата причина за възникването на тези ситуации е консумацията на алкохол по детски площадки, паркове и градинки от млади хора, които забавлявайки се не осъзнават, че пречат на живущите в близките жилищни блокове да почиват пълноценно и тъй като това не е забранено в нашата Община, контролните органи не могат да вземат мерки за спазване на разпоредбите касаещи нощния шум. Така проблемът с нощната тишина стои от години и тормози живущите в град Русе.

Кратък преглед на Наредбите на други общини дава възможно разрешение на проблема. В общини като Пловдив, Стара Загора,  Плевен, Силистра и Разград е забранено консумирането на алкохол на нерегламентирани за това места, както следва:

В Община Пловдив в Наредба №1 на За осигуряване на обществения ред, (Приложение № 1 към Решение № 198, взето с Протокол № 10 от 28.05.2009г. Изм. и доп. с Решение № 427, взето с Протокол № 18 от 25.10.2012г.; Изм. и доп. с Решение № 498, взето с Протокол № 22 от 20.12.2012г.; Изм. и доп. с Решение № 366, взето с Протокол № 18 от 13.11.2014г.; Изм. и доп. с Решение № 60, взето с Протокол № 3 от 25.02.2016г.;Изм. и доп. с Р. № 480, взето с Пр. №21 от 18.12.2018г.).чл. 4 За осигуряване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите, както и за  осигуряване подгранични нива на шум в тихите зони  и урбанизираните територии, се забранява в (арг от ал. 8) употребата на алкохолни напитки и други упойващи вещества, извън определените по съответния ред места.

В Община Стара Загора в Наредба № 1 За обществения ред /приета от Общински съвет с Решение№ 462.2 от 05.07.2001г.;изм. с Решение № 527 от 01.11.2001г.;
доп. с Решение № 633 от 18.12.2001г.; изм. с Решения № 666.1, 666.1.2. и 666.2 от 21.02.2002г.; изм. и доп. с Решение № 100 от 31.03.2004г.; изм. и доп. с Решение № 488 от 27.10.2005 г. ,в сила в 14 дневен срок след публикуването им в местния печат; изм. с Решение № 678 от 27.07.2006 г., в сила от15.08.2006г.;изм. с Решение № 788 от 30.11.2006 г., в сила от 01.01.2007г., изм. с Решение № 1040 от13.09.2007 г, в сила от 13.09.2007 г.; изм. и доп. с Решение № 260 от 30.10.2008 г., в сила от30.10.2008 г.; изм. с Решение № 725 от 28.01.2010 г., в сила от 01.04.2010 г.; изм. и доп. – Решение №525 от 20.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм. с Решение № 1002 от 28.11.2013 г.; изм. и доп. С Решение № 1775 от 30.04.2015 г.; изм. и доп. с Решение № 282 от 28.04.2016 г.; изм. и доп. С Решение№ 283 от 28.04.2016 г.; изм. и доп. с Решение № 338 от 26.05.2016 г.; изм. и доп. с Решение № 991 от29.06.2017 г.; изм. – Решение № 74 от 06.04.2017г. на Старозагорски административен съд, влязло в
законна сила на 23.07.2018г./ в чл. 7а, ал.4 /нова – Решение № 488 от 27.10.2005г./ се забранява  употребата на алкохол по всяко време на открито по улици, тротоари, площади, паркове и градини, междублокови пространства, дворове на училища, детски ясли и градини и на други открити места за трайно задоволяване на обществени потребности в населените места на Община Стара Загора, с изключение случаите на организирани и разрешени по законния ред чествания, събори и други прояви. Санкцията според чл.29, ал. 1. /изм. – Решение № 100 от 31.03.2004 г.; отм. и създ. нов член – Решение № 788 от30.11.2006 г./ За нарушаване на Наредбата се налагат глоби в размер до 5 000 лв., при маловажни случаи според чл.31, ал.1 контролните органи могат да налагат на местонарушението и глоби в размер на 5 лв. по квитанция. При отказ да се заплати глобата по ал.1 се съставя акт за нарушението.

В Община Плевен, в Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Плевен (приета с Решение № 428/29.01.2009 г. на Общински съвет – Плевен, изм. Решение № 1002/24.06.2010 г., изм. Решение № 1396/31.08.2011 г., изм. Решение № 1282/27.11.2014 г., изм. Решение №399/24.11.2016 г., изм. с  Решение №9043/03.07.2018 г. по адм. д. №8074/2017 г. на Върховен административен съд, в сила от 03.07.2018 г., изм. с Решение №1055/30.08.2018 г., Решение №1362/27.06.2019 г., Решение №1457/26.09.2019 г.) чл.3, ал.9 забранява употребата на алкохол на публични места, с изключение на изрично разрешени случаи. Санкцията за това е регламентирана в чл.25, ал.1, т.6 глоба от 50 до 250лв, при повторност глоба от 1000 до 5000лв.

В Община Силистра в Наредба за опазване на обществения ред и чистотата, актуализирана н а27.07.2017г. чл. 14, т. 4 забранява употребата на алкохолни напитки, организирането на игри с хазартен характер по улиците, площадите, парковете, зелените площи и др. обществени места, извън определените по съответния ред такива при неспазването на Наредбата според чл.57, ал.1 на нарушителите се налагат следните наказания :1. предупреждение; 2. глоба до 10 лв. по квитанция по ЗАНН; 3. глоба по фиш от 10 до 50 лв.; 4. (Изм. – реш. № 1321 от 31.05.2007 г. на Общински съвет-Силистра) Глоби в размер до5000 лв. на физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица – имуществени санкции в размер до 50 000 лв., а при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност. В чл. 58 е разписано, че за явно маловажни случаи на нарушение на Наредбата, установени при извършването им, овластени за това органи налагат на място глоби срещу квитанции и фишове по реда на чл. 57.

В Община Разград в Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Разград /приета с Решение № 129 по Протокол № 9 от 31.05.2004 г. на Об. С, изм. и доп. с Решение № 507 по Протокол № 20 от 28.11.2005 г. на Об. С, изм. и доп. с Решение № 898 по Протокол № 52 от 28.06.2007 г.  на Об. С; изм. и доп. с Решение № 161 по Протокол № 9 от 29.04.2008 г. на Об. С; изм. с Решение № 162 по Протокол № 9 от 29.04.2008 г. на Об. С; изм. и доп. с Решение № 186 по Протокол № 11 от 30.05.2008 г. на Об. С; изм. и доп. с Решение № 618 по Протокол № 47 от 29.08.2014 г. на Об. С; доп. с Решение № 881 по Протокол № 63 от 29.09.2015 г. на Об. С; изм. и доп. с Решение № 53 по Протокол № 6 от 29.02.2016 г. на Об. С; изм. с Решение № 645 от Протокол № 48 от 27.11.2018 г. на Об.  С/ Чл. 12б. /нов приет с Решение № 53 от 29.02.2016 г. по Протокол № 6 на Об. С/ Забранява употребата на алкохолни напитки на открити обществени места-по улиците, площадите, парковете, зелените площи и други обществени места, с изключение на заведенията за обществено хранене и развлечение – ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе – сладкарници, барове и други подобни обекти, при неспазването на разпоредбите според чл. 54, ал.1 /изм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об. С/на виновните физически лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица, имуществена санкция в размер от 50 до 1 000 лв. При повторно нарушение, на виновните физически лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица, имуществена санкция в размер от 100 до 1 500 лв. Според чл.55, ал. 1, при явно маловажни случаи се налага санкция – глоба по квитанция до 10 лв. а Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата по ал.1, се съставя акт за административно нарушение.

Видно от приложените извадки, другите Общини са включили в Наредбите си забраната за консумация на алкохол на обществени места, с което гарантират спокойствието на своите граждани относно нощния шум и правото им на пълноценна почивка.

Считам че трябва да допълним Наредба №4– За провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе, като се добави:

чл.4а, ал. 1 със следния текст „ Забранява се употребата на алкохолни напитки на открити обществени места – по улиците, площадите, парковете, зелените площи и други обществени места, с изключение на заведенията за обществено хранене и развлечение – ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе – сладкарници, барове и други подобни обекти. и последваща

ал.2 Конкретните нарушители се наказват с глоба от 50 до 100лв., а при повторност на нарушението от 100 до 500лв.,

с което да гарантираме на жителите на град Русе, спокойствие и правото им на почивка и реална възможност на органите натоварени със задължението да осигурят спазването на разпоредбите да осигурят така желаната нощна тишина.

Относно финансовите средства, необходими за прилагането на новата уредба- при приемане на предложените допълнения в наредбата, за прилагането на новите текстове в същата, не са необходими допълнителни финансови средства, даже напротив при правилното ѝ прилагане ще има допълнителни постъпления в общинския бюджет.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет град Русе, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Адмнистративнопроцесуалния кодекс:

 Приема Наредба за изменение и допълнение Наредба №4– За провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе, приета с  Решение № 341 по Протокол № 16/18.10.2012 г., Решение № 1247 по Протокол № 49/19.09.2019 г.

§ 1. В глава  II, Раздел I се правят следните изменения и допълнения:

1.     Добавя се нов чл. 4а

2.     Алинея 1 със следният текст „Забранява се употребата на алкохолни напитки на открити обществени места-по улиците, площадите, парковете, зелените площи и други обществени места, с изключение на заведенията за обществено хранене и развлечение – ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе – сладкарници, барове и други подобни обекти

3.     Алинея 2 със следния текст „Конкретните нарушители се наказват с глоба от 50 до 100 лв., а при повторност на нарушението от 100 до 500 лв.“

Възлага на Кмета на Община град Русе да предприеме последващите, съгласно закона, действия.

ВНОСИТЕЛ: ДЕЯН НЕДКОВ-Общински съветник от групата общински съветници МК „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“  /СДС, ДБГ, ССД, БНД, ДВИЖЕНИЕ 21/

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването на интернет страницата на Общински съвет-Русе.

Файлове