Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Изменение и допълнение на Наредба N18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе приета от Общински съвет Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
От инж. БОЖИДАР ЙОТОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба N18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе приета от Общински съвет Русе

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Движението на автомобилите на територията на гр.Русе се характеризира с висока целогодишна интензивност по улици и булеварди. Динамичният растеж на автомобилизацията и последиците от нея създават смущения в пътното движение, а проблемът за паркирането в централната градска зона е един от негативите, който градът трябва да преодолее за подобряване условията и средата на живот. Извън зоната за кратковременно паркиране в централната градска част се създава безпорядък при паркирането на всякакъв вид МПС по уличните платна и по тротоарите. Това намалява значително пропускателната способност на уличната мрежа, затруднява движението и създава трудности на екипите по снегопочистването. Проблемът е разгледан в Комисията по организация и безопасност на движението /КОБД/- Пр. 8/ 12.10.2010 г. и е взето становище да се забрани паркиране с цел домуване на товарни автомобили и автобуси по уличната мрежа на града.

Настоящото предложение е свързано с необходимостта от подобряване на реда и безопасността на движението в централна градска част. Необходимо е извършване на засилена контролна дейност по отношение спазването на правилата за движение и паркиране на МПС на територията на града.
Въпросите, свързани с изискванията, ограниченията и забраните при движението на превозните средства в гр. Русе са уредени в Наредба N18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе. Същата е приета с Решение № 1101 по Протокол № 75/10.10.2003 г., изм. с Решение № 169 по Протокол № 12 от 23.04.2004 г.,Решение № 168/16.09.2004 г. на РОС, Решение № 388/12.11.2004 г.; решение № 450/22.12.2004 г. За осигуряване на оптимални режими за паркиране на пътните превозни средства и ефективен контрол върху движението и паркирането е необходимо Общинският съвет отново да разгледа и реши някой от въпросите в наредбата, регламентиращи забраните за паркиране на моторните превозни средства като измени и допълни действащия подзаконов нормативен акт.
В чл.23, ал. 6 от наредбата е необходимо да се допълнят текстове, свързани със забрана за паркиране с цел домуване на товарни автомобили и автобуси по уличната мрежа на града.
Целта на предлаганите промени е:
– опазване живота и здравето на хората
– опазване на общинската собственост /тротоари, зелени площи и поставените пътни съоръжения
Очаквани резултати от прилагането на Наредбата са:
-подобряване на реда и безопасността на движението, посредством извършване на засилена контролна дейност по отношение спазването на правилата за движение и паркиране на МПС на територията на Община Русе;
– улесняване снегопочистването през зимния период;
-осигуряване на отстраняването на неправилно паркирали автомобили.
Предвид горното и на основание чл. 96, ал.1 ПОДОСР, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет – Русе
реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба N18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе:

§ 1. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. ал. 6 придобива следната редакция:
„Забранява се паркирането по уличната мрежа на града на автомобили, предназначени и/или използвани за обществен превоз на пътници и товари. Паркирането да става в посочената при издаване на лиценза гаражна площ.

2. Създава се нова ал.(2).
„Забранява се паркирането на автомобили от категориите М2, М3, О3, О4, N2 и N3 по уличната мрежа на града, освен в организираните за тази цел паркинги.
Настоящoто решение е прието на заседание на Общински съвет Русе, проведено на ………….. 2010г., Протокол №__________ от_________ 2010 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ :
( доц.В.Пенчев )

ВНОСИТЕЛ:

БОЖИДАР ЙОТОВ
Кмет на Община Русе

СЪГЛАСУВАЛ:
Орлин Лазаров
Зам.Кмет на Община Русе

Елка Дочева
Директор дирекция “Правни дейности”

Ренета Бонева
Ст.юрисконсулт

ИЗГОТВИЛ:
Искра Антонова

Файлове