Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Изменение и допълнение на Правилата и критериите за класиране и прием в общинските детски градини и ОДЗ на територията на Община Русе, приети с Решение № 943, по Протокол № 36/20.03.2014 г. на Общински съвет – Русе.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилата и критериите за класиране и прием в общинските детски градини и ОДЗ на територията на Община Русе, приети с Решение № 943, по Протокол № 36/20.03.2014 г. на Общински съвет – Русе.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С измененията и допълненията на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) (ДВ бр. 27 от 25 март 2014 г.) е приета общата нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване. При него административната услуга се извършва, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия административната услуга първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител. В изпълнение на §12 от ЗР на ЗИД на АПК, е необходимо всички администрации да предприемат мерки за въвеждане на комплексното административно обслужване до 25 март 2015 г.
През м. март 2014 г., със свое Решение № 943, прието с протокол № 36/20.03.2014 г., Общински съвет – Русе прие Правила и критерии за класиране и прием в общинските детски градини и ОДЗ на територията на Община Русе.
В т. 1 „Задължителни условия за прием в детските градини и обединени детски заведения“, абзац втори и трети на „Пояснения“ от приетите Правила са разписани уточнения, свързани със задължително условие към заявителя и/или детето.
В разписаните „ПОЯСНЕНИЯ“ се представят случаите, при които родителят и/или детето нямат ЕГН, а имат личен номер на чужденец /ЛНЧ/, заявителят може да регистрира заявление само на място в детска градина, след представяне на необходимите документи – документ за адресна регистрация на територията на Община Русе и документ, съдържащ информация за ЛНЧ. Обстоятелството по отношение на адресната регистрация се доказва с удостоверение за настоящ или постоянен адрес, издавано от Община Русе. С оглед на горепосочените промени в АПК за въвеждане на комплексно административно обслужване е необходимо да се прекрати практиката при предоставяне на услуги общината да изисква документи, които самата тя издава. В тази връзка предлагам текстът да придобие следната редакция: вместо
„Ако заявителят няма ЕГН, а има ЛНЧ, може да регистрира заявление само на място в детска градина, след представяне на необходимите документи – документ за адресна регистрация на територията на община Русе и лична карта.
Ако детето няма ЕГН, а има ЛНЧ, заявителят може да регистрира заявление само на място в детска градина, след представяне на необходимите документи – документ за адресна регистрация на територията на община Русе.“, да се чете:
„Ако заявителят няма ЕГН, а има ЛНЧ, може да регистрира заявление само на място в детска градина, след представяне на необходимите документи – документ с данни за ЛНЧ. Информацията за адресна регистрация на територията на Община Русе се събира по служебен път.
Ако детето няма ЕГН, а има ЛНЧ, заявителят може да регистрира заявление само на място в детска градина, след представяне на необходимите документи – документ с данни за ЛНЧ. Информацията за адресна регистрация на територията на Община Русе се събира по служебен път“.
В т. 2 „ПРЕДИМСТВА ПРИ ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ“ са описани критериите, носещи точки на заявителите и необходимостта от представяне на документи при записването на детето, с цел доказване на верността им. За доказване на критерия „К 2 – Деца на многодетни семейства с три и повече деца до 18 години“ към момента е необходимо при записването на детето, родителите да представят Удостоверения за раждане на всички деца в семейството до 18-годишна възраст. За доказване на критерия К 3 „Деца-близнаци“ към момента е необходимо при записването на детето, родителите да представят удостоверение за раждане. За доказване на критериите К 7 „Деца-сираци и полусираци“ и К 8 „ Деца с неизвестен родител“ към момента е необходимо при записването на детето, родителите да представят акт за смърт и удостоверение за раждане.
С оглед на възможността данните от удостоверенията за раждане и актовете за смърт да бъдат осигурявани по служебен път, предлагам текстове поясняващи доказването на критериите К 2, К 3, К 7 и К 8 да отпаднат, като се запише следния текст: „Установяването на информацията става служебно, въз основа на регистъра на населението, поддържан в Община Русе“.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация, предлагам Общински съвет – Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 6 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, Общинският съвет

Р Е Ш И:

Приема изменение и допълнение в Правилата и критериите за класиране и прием в общинските детски градини и ОДЗ на територията на Община Русе, приети с Решение № 943, по протокол № 36/20.03.2014 г. на Общински съвет – Русе, както следва:
1. В т. 1 „Задължителни условия за прием в детските градини и обединени детски заведения“, абзац втори и трети на „Пояснения“се изменя така:
„Ако заявителят няма ЕГН, а има ЛНЧ, може да регистрира заявление само на място в детска градина, след представяне на необходимите документи – документ с данни за ЛНЧ. Информацията за адресна регистрация на територията на Община Русе се събира по служебен път.
Ако детето няма ЕГН, а има ЛНЧ, заявителят може да регистрира заявление само на място в детска градина, след представяне на необходимите документи – документ с данни за ЛНЧ. Информацията за адресна регистрация на територията на Община Русе се събира по служебен път“.
2. В т. 2. „ПРЕДИМСТВА ПРИ ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ“, графа „Уточнения“ на критериите К 2, К 3, К 7 и К 8 се изменя така:
2.1. Съществуващите текстове се заличават и се заменят с „Установяването на информацията става служебно, въз основа на регистъра на населението, поддържан в Община Русе.“.

3. Създава се нов параграф 1 със следния текст:
„§1; Изменението и допълнението на Правилата и критериите за класиране и прием в общинските детски градини на територията на Община Русе, приети с Решение № …………………. по Протокол № ………. от …………….. на Общински съвет – Русе, влиза в сила от ……………….

ВНОСИТЕЛ,

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Мариела Личева

Съгласували,

Иван Григоров
Зам.-кмет „Хуманитарни дейности“

Ердинч Мевлюдов
Директор на дирекция „Административно обслужване“

Ирена Петрова
Директор на дирекция „Култура и образование“

Соня Станчева
Началник отдел ПНО

Сашо Щерев
Началник отдел ОМДС

Райна Томова
Старши юрисконсулт в отдел ПНО

Изготвил:
Ирена Пенчева
Старши инспектор в отдел ОМДС
 

Файлове