Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Изменение на Наредба № 14 от за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе, приета с Решение № 1462 по Протокол № 52 от 16.07.2015 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА
НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „АБВ” ЗА ПРОМЕНИ В РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2016 Г. НА ОБЩИНА РУСЕ

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общински съвет – Русе внесохме предложение за изменение на НАРЕДБА №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществен транспорт на територията на община Русе, заведено с № 29/ 2016 г.
Във връзка с предложените промени в подзаконовия нормативен акт и с оглед на изготвения Проект на Бюджет на Община Русе за 2016 г., предоставен за публично обсъждане,след обстоятелствен преглед от икономическия екип на ПП „АБВ” Русе внасяме настоящата финансова обосновка за изменение на параметрите на Бюджета ( както в Приходната, така и в Разходната му част),която да се счита неразделна част от вече внесеното предложение.

В проекта на Бюджет 2016 г. са планирани разходи във „Функция Почивно дело, култура и религиозна дейност”с общински средства, да се финансират транспортни субсидии за осигуряване безплатно пътуване на учащи се до 16 годишна възраст на закрити училища в гр.Русе и кметствата и % намаление на пътуващи възрастни граждани и ученици и безплатен транспорт за деца до 7 годишна възраст, в размер на 730 000 лв.
Предлагаме този размер да бъде увеличен, както следва:

1. Общият брой на учениците от 1 до 12 клас към 14.01.2016 г. са 16264, които могат да бъдат обособени в следните групи ( по данни на училищата в общината):
– от 1 до 4 клас са обучавани 5 008 ученика. При тази възрастова група необходимостта за ползване на безплатен транспорт е незначителна, тъй като те учат в училища, които са в близост до местоживеенето им и родителите им ги придружават до училище/задължение на родителите по чл.125,ал.3 от Семейния кодекс и чл.8,ал.8 от Закона за закрила на детето/. По прогнозни данни, считаме за възможно да бъде увеличен месечния брой на ползваните карти от тази възрастова група до 200 ;
– от 5 до 8 клас са обучавани 5 023 ученика. При тази група се очаква месечно увеличаване на ползваните карти до 1200 ;
– от 9 до 12 клас са обучавани 6 233 ученика. При тази група увеличението на използваните карти ще е най-голямо и прогнозната бройка е до 3 000 карти месечно.
Предложението включва и тази възрастова група, тъй като отчитаме обстоятелството, че това са бъдещите реални кадри за икономиката в общината, чиито семейства също са от категорията на „работещите бедни”. Предложението е съобразено и с исканията на работодателите от общината, които изтъкват един от основните проблеми на икономиката това, че именно тези бъдещи кадри напускат страната по икономически причини.

2. По данни на превозвачите в общината са ползвани средно месечно 1176 бр. карти от учащите се или 14 104 бр. годишно.
Средната месечна цена на карта за 2015 година е 21 лева за градския транспорт, относно ученици, за цялата градска мрежа.
Като бъдат отчетени прогнозните данни, посочени в т.1 на настоящата обосновка, то увеличението на ползваните месечно карти от учениците ще бъде максимално до 4400 броя карти. Считаме, че този увеличен брой на картите е съществено обстоятелство за допълнително предоговаряне с превозвачите, относно цената на картите и съответно за нейното намаляване.
Освен това, въведената и действаща интегрирана система за транспорт в общината позволява точното отчитане на разходите за всеки пътник, което улеснява контрола по разходването на транспортните субсидии в тази им част и позволява тяхното законосъобразно и целесъобразно изразходване.
Стойността на картите за градския транспорт за цялата градска мрежа без преференция е 74,50 лв., но заплащаната стойност от учениците е 20 лв. за цялата градска мрежа, като Община Русе дотира около 27 лева на карта допълнително. Спазвайки аналогията за един месец, стойността от 37,50 лв. е за карта без преференция на месец за една градска линия, а 23 лв ще бъде цената за една карта, която трябва да се заплати общо от учениците и Общината. Нашето предложение е за дотиране на стойността на една определена градска линия, която е достатъчна за предвижването на ученика до съответното училище и само за девет месеца от годината, необходими за учебната година.
От данните за 2015 ползваните месечно карти за учащи (1176 бр) и нашето предположение за допълнителни 4400 бр. карти, общата стойност е 50184 бр. карти, които ще бъдат използвани за деветте учебни месеца през годината. Водим от гореизлогженото, сумата която трябва да дотира Община Русе за учащи през 2016 г., съгласно предложението от ПП АБВ е 1 154 232 лв.

3. През 2015 година са използвани общо около 20803 карти годишно от възрастни граждани ( по данни на превозвачите – 1734 карти месечно). За тези карти общината е осигурила транспортна субсидия , изразяваща се в 10,30 лв. намаление на стойността на картите за ползване на градския транспорт.
В юридическата и фактическа обосновка на внесеното от ПП АБВ предложение се предвижда очакваното увеличение на субсидираните по този начин карти да бъде максимално с 250 броя месечно или с 3000 бр. годишно.
Средната цена на карта за една линия е 13 лева за градския транспорт, заплащана от пенсионерите в момента. В действащата наредба Община Русе доплаща 10,30 лв за всяка карта допълнително, от което следва, че цената за карта без преференции за пенсионерите е средно 23 лв. за една градска линия. Предложението е да се субсидира 75% от стойността на всяка карта, от което следва, че дотирането ще е на стойност 17,25 лв. за карта. По данните от 2015 г. и предполаганите от нас допълнително 3000 бр. карти за 2016 г – общият брой карти, използвани от пенсионерите ще е 23803, като необходимата сума за дотиране на карти за възрастни хора ще е 410 602 лв.

4. През 2015 г. изразходваните общински средства за финансиране на разходите по Функция „Почивно дело, култура и религиозна дейност”свързани с транспортните субсидии са в размер на 710 000 лв. В Бюджет 2016 г. е планиран разход за тази дейност от 730 000лв. С предложените изменения, (в т.1, 2 и 3 от настоящата обосновка) общата стойност на картите, за които ще се планират разходи в посочената функция е 1 564 834 лв., като се добавят и около 80 000 лв за карти на хора с увреждания (които са постоянна величина), или с 914 834 лв повече от предвиденото.

Досега плащаната субсидия е 710 000 лв., а размерът на планирания в проекта на Бюджет 2016 г. разход от 730 000 лв. се увеличава на 1 644 834 лв. или с разлика от 914 834 лв.

При наличните условия за предоговаряне на цената на тази услуга с превозвачите и след провеждането на статистическо проучване чрез системата за интегриран транспорт, размерът на субсидията би била чувствително занижена и има възможност за финансови резерви.

5. В приходната част на проекта на Бюджет 2016 г. са планирани неданъчни приходи в размер на 20 542 244 лв.
Предлагаме този размер на приходите да бъде увеличен с 914 834 лв.( необходимият размер за увеличаване на разхода за финансирането на предложения в т.4 от настоящата финансова обосновка разход) със следните източници:
5.1. Повишаване на събираемостта на данък МПС, където са отчетени резерви за предходните пет години като се вземе предвид обективно наличната тенденция за увеличение на регистрираните автомобили на територията на Общината.
5.2. Завишаване планираните средства от приходи от наеми ( в проекта сумата е 1 534 090 лв.), и се отчетат съществуващите резерви свързани с по-доброто управление на общинската собственост. В тази връзка са препоръките давани от Сметната палата при извършените одити.
5.2 Дивидентите от общинските предприятия да се отчисляват в полза на Общината, което ще позволи планиране на по-висок ръст на собствени приходи;
5.3 В проекто – Бюджет 2016 г. са планирани приходи от такси в размер на 360 000 лв. Този размер е чувствително занижен и при по добро управление на тази дейност значително би бил увеличен. Освен това предлагаме Таксите събирани за паркиране в
„ Синя зона „ и глобите от некоректните превозвачи, да бъдат целево използвани за финансиране на транспортните субсидии свързани с безплатното пътуване на социални групи граждани.
По този начин, без да бъдат намалявани планираните разходи за всички Функции от проекта на Бюджет за 2016 г. , при незначителен ръст на планираните неданъчни приходи, направеното предложение е законосъобразно и реализируемо.

Венцислав Великов –
общински съветник

Файлове