Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе и частично освобождаване от ТБО на категории лица

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Свилен Иванов, доц. Васил Пенчев, Веско Маринов
и Бедрос Пехлованян

общински съветници
в Общински съвет – Русе

Относно: Изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе и частично освобождаване от ТБО на категории лица

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Нараства общественото недоволство от размера на сумите, които фирмите, действащи на територията на Община Русе, трябва да заплатят за такса битови отпадъци за 2011 година. За разлика от предходните години, когато таксата се определяше на основа отчетната стойност на имотите, през настоящата година основата е определена като по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на съответния имот. Това води до няколкократно увеличение на дължимите суми от фирмите. Следва да се отбележи, че основата, върху която ще се изчислява таксата се определя с решение на общинския съвет. С Решение № 1097/27.01.2011 година Общински съвет – Русе одобри план-сметката за необходимите разходи, определи размерът на таксата за битови отпадъци и начинът за нейното определяне за 2011 година. Към настоящия момент е невъзможно да бъде коригиран размерът на таксата за битови отпадъци за посочените фирми /4 промила/, нито да се измени основата, на която се изчислява последната, тъй като това би довело до изменение на начинът за определяне на ТБО. Според чл. 68 от ЗМДТ това е недопустимо в течение на годината.
Предлаганата промяна въвежда по-голямо облекчение за редовните платци на таксата за битови отпадъци. Отстъпката, която се предвижда важи както и за фирмите, така и за гражданите. Ефектът, който се цели има два аспекта. На първо място това е намаляване на данъчната тежест за русенските данъкоплатци, които заплатят целия размер на дължимата такса предсрочно. Това ще се отрази положително както на финансовите възможности на гражданите, така и на бизнеса, като се създадат по-благоприятни условия за неговото развитие. На второ място, така предлаганото изменение на Наредба № 16 на ОбС-Русе ще доведе до увеличаване на събираемостта на сумите от такса битови отпадъци, като с отстъпката ще бъдат стимулирани редовните платци. Разчетът на план-сметката за битовите отпадъци е правен от общинската администрация преди да е бил ясен точният и многократно завишен размер на сумите, които ще се събират от задължените лица за такса битови отпадъци. Така ще се реализира голям излишък, в размер между 4 и 5 милиона лева, който е в състояние да покрие предлаганото облекчение.
Следва да се има предвид и че много от структурите на държавната администрация и други юридически лица и звена на бюджетна издръжка в Русе при досега действащото правно положение са изключително затруднени да заплатят дължимата такса за битови отпадъци. Следва да бъде отчетен и фактът, че държавният бюджет и средствата за издръжка на структурите на държавата са определени преди Общински съвет – Русе да приеме размерът на таксата и начинът за нейното изчисляване, което прави невъзможно планирането на необходимите финансови средства за нейното заплащане. Съгласно чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ общинският съвет може да освобождава отделни категории лица частично от заплащане на отделни видове такси.
С оглед горното и на основание чл. 96, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагаме, Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 и чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ, чл. 79 от АПК и чл. 8 от Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, Общински съвет – Русе,

РЕШИ:

I. Приема Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

§ 1. Алинея 2 на чл. 17 се изменя така: „На предплатилите до 30 юни за цялата година се прави отстъпка 80 на сто. На предплатилите до 30 септември за цялата година отстъпката е в размер на 50 на сто.”

II. Освобождава частично от заплащане на такса битови отпадъци за 2011 година юридически лица и звена на бюджетна издръжка за предоставените им за управление имоти публична общинска или публична държавна собственост, като последните следва да заплатят 20 % от определената такса.

ВНОСИТЕЛИ:
/Свилен Иванов/
/доц. Васил Пенчев/
/Веско Маринов/
/Бедрос Пехлованян/

Файлове