Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТОЯН ЯНЕВ И РОСИЦА ГЕОРГИЕВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
ОТ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагаме на Вашето внимание проект за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, в Раздел ІІІ. „Такси за детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги“ (допълнено с Решение № 554/01.04.05 г.). В посочения раздел се съдържат разпоредбите на чл. 28, ал. 1, т. 6 и ал. 2, т. 3.
Според разпоредбите на чл. 28, ал. 1, т. 6 при заплащане на сумарната месечна такса за ползване на детски ясли и детски градини „се заплаща с 50 на сто намаление за второто дете, когато двете деца от едно семейство са под 18 години.“
Съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2, т. 3 не се заплаща месечна такса за ползване на детски ясли и детски градини от родителите с „третото и следващо дете от семейство на многодетни родители; последните плащат такса за първото дете в половин размер, а за второто в четвърт размер.“

ПРЕДЛАГАМЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, КАКТО СЛЕДВА:
Чл. 28, ал. 1 Размерът на сумарната месечна такса по чл. 27 се заплаща с 50 на сто намаление за:
6. второто дете, когато двете деца от едно семейство са под 18 години или при навършени 18 години от едното дете, като същото е със статут на ученик в дневна форма на обучение в средно училище или студент в редовна форма на обучение във висше учебно заведение.
Чл. 28, ал. 2 Не се заплаща такса за ползване на детски ясли и детски градини за:
3. третото и следващо дете от семейство на многодетни родители; последните плащат такса за първото дете в половин размер, а за второто в четвърт размер. Освобождаването от такса е в сила и когато някое от децата е навършило 18 години, но е със статут на ученик в дневна форма на обучение в средно училище или студент в редовна форма на обучение във висше учебно заведение.
Промените на чл. 28, ал. 1, т. 6 и ал. 2, т. 3 от Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, влизат в сила от 1 януари 2017 година

Мотиви към предложението за приемане на частично изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове излагаме следните мотиви, които обосновават предлаганата промяна в текста на наредбата:
– децата навършили пълнолетие продължават да живеят при родителите си и в същото време са учащи в дневна форма на обучение в средни училища или редовни студенти във висши училища. В този случай финансовата им издръжка се поема изцяло от родителите им. Намаляването на таксата или освобождаване от нея при многодетните родители ще ги облекчи финансово;
– приемането на предложените изменения е в съответствие с политиките на Община Русе за намаляване на негативните последствия от демографската криза;
– чрез предложените изменения се цели засилване ролята на местната власт и повишаване на доверието на гражданите към нея.
Финансови средства за предлаганите промени в наредбата могат да бъдат осигурени от събраните глоби, предвидени в чл. 47 от Закона за народната просвета, според който на родители, настойници и попечители, които не осигуряват присъствието на децата си в детските градини и в училищата за времето, през което те подлежат на задължителна предучилищна подготовка или задължително обучение.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (приет с Решение № 15 на Общински съвет – Русе, прието с протокол № 3/15.12.2011 г.), предлагаме на Общински съвет – Русе да вземе следното:

Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Общински съвет – Русе реши:
Приема изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, приета с Решение № 891 по Протокол № 68/28.03.2003 г.; изменена с Решение № 554, прието с Протокол № 28/01.04.05г., както следва:
Чл. 28, ал. 1 Размерът на сумарната месечна такса по чл. 27 се заплаща с 50 на сто намаление за:
6. второто дете, когато двете деца от едно семейство са под 18 години или при навършени 18 години от едното дете, като същото е със статут на ученик в дневна форма на обучение в средно училище или студент в редовна форма на обучение във висше учебно заведение.
Чл. 28, ал. 2 Не се заплаща такса за ползване на детски ясли и детски градини за:
3. третото и следващо дете от семейство на многодетни родители; последните плащат такса за първото дете в половин размер, а за второто в четвърт размер. Освобождаването от такса е в сила и когато някое от децата е навършило 18 години, но е със статут на ученик в дневна форма на обучение в средно училище или студент в редовна форма на обучение във висше учебно заведение.

Промените на чл. 28, ал. 1, т. 6 и ал. 2, т. 3 от Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, влизат в сила от 1 януари 2017 година.

Вносители,
Стоян Янев………………….
Общински съветник

Росица Георгиева……………
Общински съветник 

Файлове