Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от доц. Васил Пенчев –
председател на ОбС – Русе

ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С чл. 42, ал.1, т.10.13 от Наредба № 16 общинският съвет е приел, че за издаване на разрешение за строеж за ВиК, ел., газопроводи, съобщителни и други проводи се събира такса за техническа услуга в размер на 0,50 лева на линеен метър. В сега действащата разпоредба няма предвидена горна граница за размера на тази такса. Това предполага, че нейният размер в отделни случаи може да достигне хиляди левове. Това оскъпяване от една страна е пречка за модернизирането и изграждането на нови съобщителни, ВиК и други проводи, а от друга – до допълнително оскъпяване на предоставяните услуги от операторите.
От друга страна чл. 107 от ЗМДТ изрично посочва, че размерът на таксите за технически услуги се определя, съгласно въведените от закона принципи. Според чл. 8 от ЗМДТ основните принципи, от които се ръководи общинския съвет при определяне размера на местните такси са: възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество; постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.
Предложението ми е за въвеждане на максимален размер на таксата по чл. 42, ал.1, т. 10.13 от Наредба № 16 на ОбС-Русе. Така не само ще се създадат по-благоприятни условия за изграждане и модернизиране на съобщителните и други проводи, но и ще се постигнат законовите принципи за формиране на местната такса.

На основание гореизложеното предлагам общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, б. „д”, чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от ЗМДТ и чл. 79 от АПК Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

§ 1: В чл. 42, ал.1, т.10.13 след „0.50 лв/м.л.” се добавя: „но не повече от 1 500 лева”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ доц. Васил Пенчев/

Файлове