Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Изменение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТОЯН ЯНЕВ И РОСИЦА ГЕОРГИЕВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
ОТ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагаме на Вашето внимание проект за изменение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе, в Глава ІV. Награди на община Русе, Раздел ІV. Награда „Русе“. В посочения раздел се съдържат разпоредбите на чл. 40.
Според разпоредбите на чл. 40. (1) Наградата “Русе” е ежегодна награда на Община Русе, с която се удостояват творци, дейци, творчески екипи и организации, работещи в сферата на изкуството, културата, образованието и науката за значителен принос и активна дейност за издигане авторитета на гр. Русе през изминалата година.
(2) С Наградата “Русе” могат да бъдат удостоявани български и чуждестранни граждани със заслуги в съответните области.
(3) Наградата “Русе” е индивидуална и колективна.
(4) Наградата “Русе” може да се връчва и за цялостна дейност.
(5) Наградата “Русе” не се присъжда посмъртно.

ПРЕДЛАГАМЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА Наредба № 17 за символиката на Община Русе, като в чл. 40 се включи нова ал. 6, КАКТО СЛЕДВА:
Чл. 40. (1) Наградата “Русе” е ежегодна награда на Община Русе, с която се удостояват творци, дейци, творчески екипи и организации, работещи в сферата на изкуството, културата, образованието и науката за значителен принос и активна дейност за издигане авторитета на гр. Русе през изминалата година.
(2) С Наградата “Русе” могат да бъдат удостоявани български и чуждестранни граждани със заслуги в съответните области.
(3) Наградата “Русе” е индивидуална и колективна.
(4) Наградата “Русе” може да се връчва и за цялостна дейност.
(5) Наградата “Русе” не се присъжда посмъртно.
(6) (нова) Наградата “Русе” се присъжда еднократно.

Мотиви към предложението за приемане на изменение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове излагаме следните мотиви, които обосновават предлаганата промяна в текста на наредбата:
– с Награда „Русе“ се удостояват творци, дейци, творчески екипи и организации, работещи в сферата на изкуството, културата, образованието и науката за значителен принос и активна дейност за издигане авторитета на гр. Русе, поради което с нея трябва да се удостоява еднократно. Това е награда, която би следвало да се връчва не за конкретни лични или екипни постижения в областта на изкуството, културата, образованието и науката за изминалата година, а е израз на обществено признание за издигане авторитета на град Русе;
– възможността за многократното удостояване с Награда „Русе“ ще доведе до обезценяване на нейната значимост и стойност;
– нееднократното удостояване с Награда „Русе“ на определени личности, творчески екипи и организации ще доведе до намаляване на мотивацията у работещите в областта на изкуството, културата, образованието и науката за постигане на значими резултати в конкретната сфера на дейност, с които да издигат авторитета на град Русе. Това ще доведе до ограничаване на възможните кандидатури, сред които да бъдат излъчени номинираните за Награда „Русе“.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (приет с Решение № 15 на Общински съвет – Русе, прието с протокол № 3/15.12.2011 г.), предлагаме на Общински съвет – Русе да вземе следното:

Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Общински съвет – Русе реши:
Приема изменение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе, приета с Решение № 400 по Протокол № 21/26.11.2004 г., както следва:
Чл. 40. (1) Наградата “Русе” е ежегодна награда на Община Русе, с която се удостояват творци, дейци, творчески екипи и организации, работещи в сферата на изкуството, културата, образованието и науката за значителен принос и активна дейност за издигане авторитета на гр. Русе през изминалата година.
(2) С Наградата “Русе” могат да бъдат удостоявани български и чуждестранни граждани със заслуги в съответните области.
(3) Наградата “Русе” е индивидуална и колективна.
(4) Наградата “Русе” може да се връчва и за цялостна дейност
(5) Наградата “Русе” не се присъжда посмъртно.
(6) (нова) Наградата “Русе” се присъжда еднократно.

Вносители,
Стоян Янев………………….
Общински съветник

Росица Георгиева……………
Общински съветник 

Файлове