Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Изменение на Наредба № 2 за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 2 за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В Наредба № 2 за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, в Раздел I чл.2 ал.1, т. 20, т. 20А и т. 20Б са определени началните цени на квадратен метър или на декар площ или брой, съобразно предназначението на обектите и съответните прилежащи площи. Точките касаят обекти за спортна дейност – т.20 площадки за спортна дейност: покрити и открити, т.20А стадиони, т.20Б- фитнес зали и басейни, които по своето предназначение – да задоволяват трайно обществените потребности в областта на спорта, попадат в обхвата на дефинираните с §1, т. 30 от Допълнителните разпоредби на Закона за физическото възпитание и спорта/ЗФВС/ «спортни обекти и съоръжения».
Специалните условия и ред, по които се извършва разпореждането и предоставянето за ползване на спортни обекти и съоръжения-общинска собственост, са регламетнирани в ЗФВС и Правилника за прилагане на ЗФВС. Начина на отдаване и определяне на наемната цена на спортните обекти е определен в специалния закон- ЗФВС и ППЗФВС.
С оглед изложеното и на основание чл.6З, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

На основание, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,ал. 1,т.8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.50а, ал. 3 от Закона за физическо възпитание и спорта и чл. 79 от АПК, Общински съвет – Русе

РЕШИ:

Приема Наредба за изменение на Наредба № 2 за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение на Общински съвет Русе, както следва:

§ 1. В Раздел I, чл. 2 ал. 1 :
т.20 площадки за спортна дейност –покрити и открити се отменя;
т. 20А стадиони – се отменя;
т.20Б фитнес зали и басейни – се отменя.
§ 2. В Раздел I, чл. 2, ал. 3 – се отменя
§ 3. В Раздел I, чл. 2, ал. 6 се изменя така:
т. 6.3 се отменя;
т.6.4 се отменя.

ВНОСИТЕЛ:
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Файлове