Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Изменение на Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ

ПЕНЧО МИЛКОВ

ОТНОСНО: Изменение на Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            С Решение № 747, прието с Протокол № 28/13.12.2021г., Общински съвет – Русе прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе.

            С наредбата беше отменена забраната за хранене на безстопанствени животни в близост до детски, учебни и лечебни заведения, по улици, тротоари, площади, обществени и административни сгради. Това се наложи поради факта, че според съществуващата съдебна практика такава забрана пряко противоречи чл. 151, т. 14 от ЗВМД, тъй като в този текст е разписана не забрана за хранене като цяло, а конкретно забрана за храненето на животни с храни, които съдържат вредни субстанции, или храни, неподходящи за вида, възрастта и здравословното им състояние. На нейно място беше приет текст, който предвижда храненето на безстопанствени животни да се извършва извън и не в непосредствена близост до детски площадки, дворове на детски, учебни и лечебни заведения, обществени и административни сгради, жилищни входове, под тераси и други общи части на жилищните сгради, като не се допуска замърсяване на обществени пространства и при стриктно спазване на хигиенните условия. Този текст, съобразно компетентността на съвета по чл. 21, ал. 1, т. 13 и т.23 от ЗМСМА и с цел запазване на обществения интерес, породен от необходимостта за опазване чистотата на обществените места, предотвратяване риска от разпространението на зарази и появата на агресивни животни в близост до обществени сгради и входовете на жилищните сгради в населените места на територията на общината, определя места, където да става храненето на безстопанствените животни.

В Наредбата, след направени предложения от общински съветници, по време на самото заседание, бяха приети нов чл. 16а и нов § 1а. Според тези нови норми който храни безстопанствени животни на територията на населените места в община Русе в непосредствена близост до детски площадки, дворове на детски, учебни и лечебни заведения, обществени и административни сгради, жилищни входове, под тераси и други общи части на жилищни сгради, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв. Определено е че „непосредствена близост“ по смисъла на чл. 16а е разстояние по-малко от 30 метра. Тези текстове индиректно въвеждат нова забрана за хранене на безстопанствени животни.  Както беше посочено в мотивите на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе според съществуващата съдебна практика такава забрана пряко противоречи чл. 151, т. 14 от ЗВМД, тъй като в този текст е разписана не забрана за хранене като цяло, а конкретно забрана за храненето на животни с храни, които съдържат вредни субстанции, или храни, неподходящи за вида, възрастта и здравословното им състояние. С оглед на това забрана за хранене на безстопанствени животни в общинска наредба е в противоречие със закона. Противоречието на нормата с нормативен акт от по-висока степен е причината за предлаганото изменение. Причината за настоящото предложение е именно привеждане на местните норми в съответствие с нормите от нормативните актове от по-висока степен. В резултат от приемането на настоящия нормативен акт се очаква по ясно да се определят възможностите за извършване на храненето на безстопанствени животни.

За прилагане на новата уредба не са необходими финансови средства.  

Не беше установено настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който е от изключителната компетентност на Общинския съвет, като колективен орган на местно самоуправление. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относима към регулирането на конкретния вид обществени отношения.        

На основание на чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общинския съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Адмнистративнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, както следва:

§ 1. Чл. 16а се отменя.

§ 2. Параграф 1а от ДР на Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе се отменя.

зил изискванията по чл.7, т.8 се наказва с глоба от 20 до 40лв., а  при повторно нарушение  – с глоба от 40 до 60лв .

ВНОСИТЕЛ:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му  на интернет страницата на ОбС-Русе

Файлове