Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Изменение на Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ

ПЕНЧО МИЛКОВ

ОТНОСНО: Изменение на Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/ Общинските съвети определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната община. Според чл. 137, ал. 10 от същия закон ветеринарномедицинските изисквания и мерките за биосигурност към животновъдните обекти се определят с наредби на министъра на земеделието, храните и горите. На това основание е издадена Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. В чл. 4а, ал. 1 от този подзаконов нормативен акт са определени максималния брой животни, които могат да бъдат отглеждани в личните стопанства на физически лица.

От друга страна в чл. 2, ал. 2 на Наредба № 26 запритежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, Общинския съвет – Русе е определил броя животни, които могат да се отглеждат за лични нужди в частни дворове в кварталите “Средна кула”, “Долапите” и “Образцов чифлик” и в селищно образувание “ДЗС”, както и на територията на всички кметства от Община Русе. Тази уредба е остаряла и не съответства на последните изменения на чл. 4а, ал. 1 от Наредба№44 от 20.04.2006 за ветеринарномедицинските изисквания на животновъдните обекти.  Това е и причината за изготвянето на настоящия нормативен акт.

С настоящото предложение се предлага съветът да определи максимално допустимия брой отглеждани животни в личните стопанства на физическите лица. Целта е да не бъдат ограничавани стопаните, желаещи да сами да отглеждат селскостопански животни и същевременно да бъде съобразен техния брой с максимално допустимия, определен от държавата.

Предложението касае и промени в чл. 11 на Наредба № 26 на Общински съвет – Русе. Съгласно този текст от наредбата се забранява храненето на безстопанствени животни в близост до детски, учебни и лечебни заведения, по улици, тротоари, площади, обществени и административни сгради. В същото време според чл. 151, т. 14 от ЗМДТ е забранено храненето на животни с храни, които съдържат вредни субстанции, или храни, неподходящи за вида, възрастта и здравословното им състояние. Според съществуващата съдебна практика такава забрана пряко противоречи чл. 151, т. 14 от ЗВМД, тъй като в този текст е разписана не забрана за хранене като цяло, а конкретно забрана за храненето на животни с храни, които съдържат вредни субстанции, или храни, неподходящи за вида, възрастта и здравословното им състояние. С оглед на това забраната за хранене на безстопанствени животни в общинската наредба следва да бъде отменена. Противоречието на нормата с нормативен акт от по-висока степен е причината за предлаганото изменение.

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА общинският съвет определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура. Отчитайки особеностите на населените места и с цел запазване на обществения интерес, породен от необходимостта за опазване чистотата на обществените места, предотвратяване риска от разпространението на зарази и появата на агресивни животни в близост до обществени сгради и входовете на жилищните сгради в населените места на територията на общината, считаме че общинският съвет е компетентен да определи места, където да става храненето на безстопанствените животни.  На следващо място това безспорно е и въпрос от местно значение, който не е в компетентността на друг орган. В проекта за нормативен акт се предвижда храненето на безстопанствени животни да се извършва извън и не в непосредствена близост до детски площадки, дворове на детски, учебни и лечебни заведения, обществени и административни сгради, жилищни входове, под тераси и други общи части на жилищните сгради, като не се допуска замърсяване на обществени пространства и при стриктно спазване на хигиенните условия.  

В резултат от приемането на настоящия нормативен акт се очаква да се ограничи замърсяването на обществените места на територията на Община Русе и ясно да се определят възможностите за извършване на храненето на безстопанствени животни.

За прилагане на новата уредба не са необходими финансови средства.  

Не беше установено настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който е от изключителната компетентност на Общинския съвет, като колективен орган на местно самоуправление. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относима към регулирането на конкретния вид обществени отношения.        

На основание на чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общинския съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Адмнистративнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, както следва:

§ 1. В член 2, ал. 2 от наредбата придобива следната редакция:

Броят на селскостопанските животни в кварталите “Средна кула”, “Долапите” и “Образцов чифлик” и в селищно образувание “ДЗС”, както и на територията на всички кметства от Община Русе, които могат да се отглеждат за лични нужди в частни дворове, е както следва:

1. до два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;

2. до десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;

3. до три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;

4. до два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;

5. до десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;

6. до петдесет възрастни птици независимо от вида;

7. до сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.

§2 Чл.11  се изменя както следва:

Чл.11  (1) Храненето на безстопанствени животни на територията на населените места в община Русе може да се извършва извън и не в непосредствена близост до детски площадки, дворове на детски, учебни и лечебни заведения, обществени и административни сгради, жилищни входове, под тераси и други общи части на жилищните сгради, като не се допуска замърсяване на обществени пространства и при стриктно спазване на хигиенните условия.

(2) Храната и водата, давана на безстопанствените животни следва да отговаря на изискванията на действащото законодателство, в това число и на Наредба № 39 от 01.12.2008 г. за условията за отглеждане на животни компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености.

зил изискванията по чл.7, т.8 се наказва с глоба от 20 до 40лв., а  при повторно нарушение  – с глоба от 40 до 60лв .

ВНОСИТЕЛ:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Съгласували:

Димитър Недев

Заместник кмет на Община Русе

проф. Любомир Владимиров

Директор Дирекция „Екология и транспорт“

Искрен Илиев

Директор дирекция „ПД“

Радостина Вуцова

Началник отдел „Екология“

Елена Тодорова

Началник отдел „ПНО“

Елиз Халил

Старши юрисконсулт отдел „ПНО“

Изготвил:

Анелия Алексиева

Инспектор в отдел „Екология“

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му на интернет страницата на ОбС-Русе

Файлове