Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №6

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ И СТЕФАН БУЧАКОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
От „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ И ВМРО”

ОТНОСНО: „ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА N 6”

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Многократно сме сигнализирани от наши съграждани за проблемно поведение на наематели на общински имоти. Става дума преди всичко за представители на малцинствата, които обитават къщи в близост до жилищни блокове. Обичайно събитие е такива лица с дни да тормозят съкварталците си със силна музика и глъч. Често това поведение продължава дори след сигнализиране на полицията и съответното съставяне на предупредителни протоколи. Известни са ни и случаи, в които общинските наематели след подобни сигнали заплашват и пакостят на лицата, които са ги подали.
Водена от желанието си да потуши подобни гнезда на напрежение Общината пристъпи към премахването на ред подобни постройки – напр.по бул.”Плиска”. Явно е обаче, че това не може да е универсалното решение за всички подобни случаи. Според нас би следвало нарушаването на обществения ред да е основание за прекратяване на наемния договор и налагане на „карантинен” период, през който такива лица да не могат да бъдат настанявани в общински жилища. Това освен наказателно, би действало и възпитаващо. До момента в този дух е единствено текстът на чл. 31(1) т.3 от Наредбата, където като прекратително основание е посочено „нарушаването на добрите нрави”. Този текст обаче е твърде общ и на практика не е използван.
Предвид горното, предлагам да вземем следното

РЕШЕНИЕ:
На основание чл.22 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.45а ал.1 и чл. 47 ал.3 от Закона за общинската собственост ОбС – Русе приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба N6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост

§1. Създава нова т. 12 в ал.1 на чл. 3 със следния текст: „през последните 3 години не са били наематели на общинско жилище, чийто договор е прекратен на основание чл. 31(1) т.3 от настоящата Наредба.”
§2. Променя чл. 31(1) т.3 така: „нарушаване на обществения ред и добрите нрави;”

ВНОСИТЕЛИ:

1.
/Искрен Веселинов/

2.
/Стефан Бучаков/
 

Файлове